Catálogo de Expositores - Silleda, xuño 2019 - Abanca Semana Verde

 
Catálogo de Expositores - Silleda, xuño 2019 - Abanca Semana Verde
Silleda, 6 - 9 xuño 2019

              Silleda, 6 - 9 xuño 2019

- Catálogo de Expositores -

Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural:
Europa inviste no rural

Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural:
Europa inviste no rural
Catálogo de Expositores - Silleda, xuño 2019 - Abanca Semana Verde
2   SAÚDAS XLII FEIRA INTERNACIONAL ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA

                 Saúda do Presidente da Xunta de Galicia
Sen dúbida, Galicia pode ser epicentro dunha         en valor o rural galego e a súa potencialidade
morea de actividades empresariais e, de feito,        grazas ao determinante esforzo do sector
xa o é. A Feira Internacional Abanca Semana          primario na súa modernización, tecnificación
Verde de Galicia é unha desas iniciativas coas        e adaptación aos novos tempos para crear
que a nosa comunidade convértese no punto de         interesantes alternativas de negocio.
referencia nacional e internacional. Un espazo
dende o que conseguimos poñer en valor dous          Amigos e amigas, non é doado atopar unha feira
ámbitos que son selo da nosa identidade, da          tan marcada pola diversidade, pola apertura a
nosa esencia e da marca Galicia: o agrogandeiro        novas propostas e produtos, e no que se consiga
e o gastronómico.                       mesturar de xeito tan excelente a actividade
                               profesional co lecer. Esta é, baixo o meu punto
O certo é que os datos falan por si sos. Máis de       de vista, unha das claves do crecente éxito de
100.000 visitantes, máis de 700 expositores,         cada edición da Feira Internacional Abanca
máis de 89.173 m2 de superficie e máis de           Semana Verde de Galicia.
200 actividades. Todas elas cifras récord en
2018, que de seguro se volverán a superar con         Quero aproveitar para trasladarvos o meu
novos éxitos nesta 42º edición.                sincero agradecemento por facer que Galicia
                               siga sendo un espello ao que se queiran mirar
Conseguistes crear unha mostra da que cada          outras comunidades e países, e por contribuír
vez un maior número de profesionais, empresas         a que os sectores agrogandeiro e gastronómico
e entidades públicas queren formar parte. E          continúen coa súa renovación e apertura, pois
isto non é casualidade. Lograstes xerar un          isto é sinal de que o noso rural está máis vivo
espazo de intercambio comercial, dinamizador         ca nunca.
da contorna e clave para o impulso do papel
punteiro de Galicia nestes sectores. E            Parabéns á Fundación Semana Verde Galicia
acadastes, de xeito indiscutible, algo de vital        por estes case 40 anos de traballo ao servizo          D. Alberto Núñez Feijóo

importancia: erixir un espazo desde o que poñer        de Galicia.

      Saúda do Vicepresidente e Conselleiro de Presidencia,
        Administracións Públicas e Xustiza e Presidente
          da Fundación Semana Verde de Galicia
Nesta 42ª edición a Feira Internacional Abanca Semana     E tamén un dos sinais de identidade da Semana Verde,
Verde de Galicia volve converterse no gran certame      a mostra de gandaría e razas autóctonas, xunto ao
mutisectorial de mostras e lecer do noroeste peninsular.   mercado tradicional gandeiro, que estrea dous novos
Un ano máis a Feira volve crecer con respecto ao ano     concursos morfolóxicos na Feira, o da Ovella Galega e
anterior.                           o da Cabra Galega.
Ano tras ano vai incrementando tanto a superficie       No seu completísimo programa de actividades, entre
como o número de expositores. Un crecemento que        as máis lúdicas haberá algunhas xa consolidadas que
vén repetindo de maneira lineal nos últimos anos.       contan con gran éxito en cada edición e tamén moitas
Abarcando xa 20.000 metros cadrados de espazo         novidades, como demostracións de Freestyle Motocrós,
expositivo situado no corazón de Galicia.           exhibicións de ximnasia acrobática sobre cabalos de
                               pura raza galega e da Selección Galega Feminina de
Durante catro días o Recinto Feiral de Silleda é o      Horseball (baloncesto a cabalo).
punto de encontro de profesionais do sector gandeiro,
agrícola, gastronómico, turístico e artesanal. Os dous    En resumo, un conxunto moi recomendable que
primeiros días céntranse na parte profesional e a fin de   certifica, unha vez máis, o liderado da Feira Internacional
semana na parte máis lúdica, ofrecendo así propostas     Semana Verde que acerca a Silleda estes días máis de
para todos os públicos de todas as idades.          100.000 persoas.
Alberga actividades xa tradicionais da feira como o      Polo que non me queda máis que felicitar aos
Salón de Alimentación do Atlántico, Salimat Abanca;      organizadores e promotores deste evento e animar
Fecap Abanca, centrado na caza, pesca e natureza;       aos participantes e ao público en xeral a aproveitar ao
Turexpo Galicia; e a feira de festas de interese turístico,  máximo as diferentes actividades que a Feira ofrece
Festur.                            estes días, na que todos seredes benvidos e ben
                               recibidos.
                                                              D. Alfonso Rueda Valenzuela

                    Saúda do Conselleiro do Medio Rural
Como é ben sabido, os galegos somos moito de         Animo, pois, a todos –xa sexan do rural ou
ir á feira e, loxicamente, falamos dela segundo        “urbanitas”– a achegarse a este evento e vivir
nos foi. No meu caso, teño que dicir que me          así de preto o que representa o noso agro e por
sinto verdadeiramente satisfeito de ter visitado,       onde camiña cara o seu futuro. Estou seguro
en varias ocasións, o recinto feiral de Silleda e       de que a experiencia será grata e poderán falar
que sempre que vou aprendo cousas. Cousas           dela en positivo.
que me resultan moi útiles no meu traballo
como conselleiro e que me enriquecen como           Por todo o dito, agradezo        especialmente
persoa.                            á Fundación Semana Verde        de Galicia a
                               oportunidade que me dá de        dirixirme aos
Porque sen dúbida a Feira Internacional Abanca        expositores e visitantes desta     42ª edición a
Semana Verde de Galicia é un dos mellores           través desta publicación.
sitios para aprender e para empaparse de rural.
Este certame é todo un clásico no calendario         Só me resta desexar mil primaveras máis
feiral e constitúe unha cita ineludible para         (tantas como edicións futuras) para este
quen queira progresar neste eido.               acontecemento.

                                                               D. José González Vázquez
Catálogo de Expositores - Silleda, xuño 2019 - Abanca Semana Verde
XLII FERIA INTERNACIONAL ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA SALUDAS            3

              Saluda del Presidente de la Xunta de Galicia
Sin duda, Galicia puede ser epicentro de un          de vital importancia: erigir un espacio desde
montón de actividades empresariales y, de           el que poner en valor el rural gallego y su
hecho, ya lo es. La Feria Internacional Abanca         potencialidad gracias al determinante esfuerzo
Semana Verde de Galicia es una de esas             del sector primario en su modernización,
iniciativas con las que nuestra comunidad se          tecnificación y adaptación a los nuevos tiempos
convierte en el punto de referencia nacional          para crear interesantes alternativas de negocio.
e internacional. Un espacio desde el que
conseguimos poner en valor dos ámbitos que           Amigos y amigas, no es fácil encontrar una feria
son sello de nuestra identidad, de nuestra           tan marcada por la diversidad, por la apertura
esencia y de la marca Galicia: el agroganadero         a nuevas propuestas y productos, y en el que
y el gastronómico.                       se consiga mezclar de manera tan excelente
                                la actividad profesional con el ocio. Esta es,
Lo cierto es que los datos hablan por si solos.        bajo mi punto de vista, una de las claves del
Más de 100.000 visitantes, más de 700             creciente éxito de cada edición de la Feria
expositores, más de 89.173 m2 de superficie          Internacional Abanca Semana Verde de Galicia.
y más de 200 actividades. Todas ellas cifras
récord en 2018, que seguro se volverán a            Quiero aprovechar para trasladaros mi sincero
superar con nuevos éxitos en esta 42º edición.         agradecimiento por hacer que Galicia siga
                                siendo un espejo en el que se quieran mirar otras
Habéis conseguido crear una muestra de la que         comunidades y países, y por contribuir a que los
cada vez un mayor número de profesionales,           sectores agroganadero y gastronómico continúen
empresas y entidades públicas quieren formar          con su renovación y apertura, pues esto es señal
parte. Y esto no es casualidad. Habéis logrado         de que nuestro rural está más vivo que nunca
generar un espacio de intercambio comercial,
dinamizador del entorno y clave para el impulso        Enhorabuena a la Fundación Semana Verde
del papel puntero de Galicia en estos sectores.        Galicia por estos casi 40 años de trabajo al         D. Alberto Núñez Feijóo

Y conseguisteis, de manera indiscutible, algo         servicio de Galicia.

     Saluda del Vicepresidente y Conselleiro de Presidencia,
       Administracións Públicas e Xustiza y Presidente
         de la Fundación Semana Verde de Galicia
En esta 42ª edición la Feria Internacional Abanca       Y también una de las señales de identidad de la Semana
Semana Verde de Galicia vuelve a convertirse en el gran    Verde, la muestra de ganadería y razas autóctonas,
certamen multisectorial de muestras y ocio del noroeste    junto al mercado tradicional ganadero, que estrena
peninsular. Un año más la Feria vuelve a crecer con      dos nuevos concursos morfológicos en la Feria, el de la
respeto al año anterior.                    Ovella Galega y el de la Cabra Galega.
Año tras año va incrementando tanto la superficie       En su completísimo programa de actividades, entre
como el número de expositores. Un crecimiento que       las más lúdicas habrá algunas ya consolidadas que
viene repitiendo de manera lineal en los últimos años.     cuentan con gran éxito en cada edición y también
Abarcando ya 20.000 metros cuadrados de espacio        muchas novedades, como demostraciones de Freestyle
expositivo situado en el corazón de Galicia.          Motocross, exhibiciones de gimnasia acrobática sobre
                                caballos de pura raza galega y de la Selección Gallega
Durante cuatro días el Recinto Ferial de Silleda es      Femenina de Horseball (baloncesto a caballo).
el punto de encuentro de profesionales del sector
ganadero, agrícola, gastronómico, turístico y artesanal.    En resumen, un conjunto muy recomendable que
Los dos primeros días se centran en la parte profesional    certifica, una vez más, el liderazgo de la Feria
y el fin de semana en la parte más lúdica, ofreciendo así   Internacional Semana Verde que acerca a Silleda estos
propuestas para todos los públicos de todas las edades.    días más de 100.000 personas.
Alberga actividades ya tradicionales de la feria como el    Por lo que no me queda más que felicitar a los
Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca;      organizadores y promotores de este evento y animar a
Fecap Abanca, centrado en la caza, pesca y naturaleza;     los participantes y al público en general a aprovechar
Turexpo Galicia; y la feria de fiestas de interés turístico,  al máximo las diferentes actividades que la Feria ofrece
Festur.                            estos días, en la que todos seréis bienvenidos y bien
                                recibidos.
                                                             D. Alfonso Rueda Valenzuela

                   Saluda del Conselleiro do Medio Rural
Como es bien sabido, los gallegos somos mucho         Animo, pues, a todos –ya sean del rural o
de ir a la feria y, lógicamente, hablamos de ella       “urbanitas”– a acercarse a este evento y vivir
según nos ha ido. En mi caso, tengo que decir         así de cerca lo que representa nuestro campo y
que me siento verdaderamente satisfecho de           por dónde camina hacia su futuro. Estoy seguro
haber visitado, en varias ocasiones, el recinto        de que la experiencia será grata y podrán hablar
ferial de Silleda y que siempre que voy aprendo        de ella en positivo.
cosas. Cosas que me resultan muy útiles en mi
trabajo como conselleiro y que me enriquecen          Por todo lo dicho, agradezco especialmente
como persona.                         a la Fundación Semana Verde de Galicia
                                la oportunidad que me da de dirigirme a los
Porque sin duda la Feria Internacional Abanca         expositores y visitantes de esta 42ª edición a
Semana Verde de Galicia es uno de los mejores         través de esta publicación.
sitios para aprender y para empaparse de
rural. Este certamen es todo un clásico en el         Sólo me queda desearle mil primaveras
calendario ferial y constituye una cita ineludible       más (tantas como ediciones futuras) a este
para quien quiera progresar en este campo.           acontecimiento.

                                                              D. José González Vázquez
Catálogo de Expositores - Silleda, xuño 2019 - Abanca Semana Verde
XXII Campeonato Nacional de Trabajo
  Club Rottweiler de España
  15 - 16 Junio 2019
Catálogo de Expositores - Silleda, xuño 2019 - Abanca Semana Verde
XLII FEIRA INTERNACIONAL ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA RELACIÓN DE EXPOSITORES                             5

+ BOTICAS - ASSOCIAÇÃO                                                                                 ADAYA, S.L. - AGRUPACIÓN DE
EMPRESARIAL BOTIQUENSE
Ubicación: PAB2     Stand: D14
                                  Relación de EXPOSITORES                                               ARTESANOS Y ARTISTAS
                                                                                            Ubicación: PAB1 / PAB4 / CARPA
                                                                                            Stand: G48 / A19-B20 / A8-A36
TRAVESSA DO MUNICIPIO, S/N
5460-315 BOTICAS - TRÁS OS MONTES - PORTUGAL ACEITE LÁGRIMA DORADA                             ACEITES SUKAINA                       TERCIOS DE ALCAZAR, Nº 3 - 3B
  Tfno: 00351276414042       00351963381359                                                                  45600 TALAVERA DE LA REINA
  E-mail: maisboticas@sapo.pt               Ubicación: PAB1    Stand: D23-E23             Ubicación: PAB1      Stand: D39            TOLEDO - ESPAÑA
       carina@maisboticas.pt             CAMILO JOSÉ CELA, Nº 11 - 2P                  POLÍGONO HUERTA ZURERA - PARCELA 14 - NAVE 1         Tfno: 636381561
Productos: Productos regionales y artesanales (pan, 18270 MONTEFRIO. GRANADA - ESPAÑA                   14920 AGUILAR DE LA FRONTERA                 E-mail: mjyedra@hotmail.com
mermeladas caseras, miel, licores artesanales, vino      Tfno: 659092699                       CÓRDOBA - ESPAÑA                       Web: www.rodeoblues.com
tradicional, pastelería regional, embutidos), publicidad de
servicios turísticos (alojamiento y ofertas turísticas del  E-mail: info@aceiteslagrimadorada.com              Tfno: 667515615                     Productos: Bolsos, cinturones, billeteros, complementos.
concello de Boticas) así como publicidad de los demás     Web: www.aceiteslagrimadorada.com                E-mail: info@aceitesukaina.com             Descripción: Artesanía en cuero.
servicios y sectores empresariales existentes.                                             aceitessukaina@gmail.com
                              Productos: Aceites de Oliva Virgen Extra. Aceites de Oliva
Descripción: El objetivo de nuestra Asociación consiste Virgen., Vidrio - Lata - Pet.                     Web: www.aceitesaromaticos.es
en defender los intereses de los empresarios locales y                                                                 ADEGA OS AREEIROS
                                                              Productos: Aceite de oliva virgen extra, Blended y aceite
así promover el desarollo económico y social de nuestro                                  aromaticos 10 variedades.
concello. Además del apoyo técnico que ofrecemos a ACEITES ABRIL                                                            Ubicación: PAB1    Stand: E6
los emprsarios, nuestras acciones de promoción local                                    Descripción: Somos productores y envasadores de aceite de
incluyen la organización de mercadillos en fechas festivas, Ubicación: PAB1    Stand: E20                oliva virgen extra y de aromaticos, nuestra empresa, aparte AREEIROS, Nº 30 - SANTA CRISTINA DE COBRES
animación por la calle, concursos de incentivo al comercio                                 de nuestra produccion propia, envasa a terceras marcas.   36142 VILABOA
local y participación en ferias y otros certámenes nacionales P.I. SAN CIBRAO DAS VIÑAS, C/ 6 Nº 18                                          PONTEVEDRA - ESPAÑA
e internacionales para la promoción de nuestra región.                                   Firmas: ACEITE LOS GALANES, ESPAÑA
                               32901 OURENSE - ESPAÑA                    ACEITE SABOR DE ANDALUCIA, ESPAÑA               Tfno: 655835368
Firmas: ALBITOURS, PORTUGAL                  Tfno: 988383747
ASSOCIAÇÃO CELTIBERUS, PORTUGAL                                               ACEITES SUPREMO                       E-mail: contacto@osareeiros.com
BOTICAS HOTEL ART&SPA, PORTUGAL
                               E-mail: info@aceitesabril.com                                               Web: www.osareeiros.com
BOUTIQUE DO PÃO, PORTUGAL                   Web: www.aceitesabril.com
CAPOLIB - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BOTICAS, PORTUGAL                                    Ubicación: PAB1      Stand: D23-E23          Productos: Vino albariño Os Areeiros. Vino tinto Os
                              Productos: Aceite de oliva virgen extra AOVE, AOVE                                     Areeiros.
DOCE CRISTINA, PORTUGAL                   ecológicos, AOVE monovarietales, aceite de oliva (intenso PARRILLA, 10
FUMEINOR, PORTUGAL                     y suave), aceite de orujo de oliva, aceite de girasol, de 23002 JAÉN - ESPAÑA
HOTEL RIO BEÇA, PORTUGAL                  semillas y aceite especial para freír.
IBERIENSIS, PORTUGAL                                                     Tfno: 617141448                      ADEGAS TERRA DE ASOREI, S.L.
MUNICÍPIO DE BOTICAS, PORTUGAL               Descripción: Aceites Abril, S.L. es una empresa familiar     E-mail: andresgarcia@aceitesupremo.com
PADARIA SABORES DA MONTANHA, PORTUGAL            fundada en 1.962 por Don Manuel Pérez Delgado, con sede                                   Ubicación: PAB1   Stand: B10
PRODUCTOS CASEIROS - MARIA DO CARMO, PORTUGAL        en San Cibrao das Viñas (Ourense), que se dedica a la            albertomolinero@aceitessupremo.com
VINHO DOS MORTOS, PORTUGAL                 comercialización de una amplia variedad de tipos de aceite    Web: www.aceitesupremo.com                LUGAR DE CABEIRO, S/N
                              vegetal adaptados a las necesidades de nuestros clientes:
                              aceite de oliva virgen extra AOVE, AOVE ecológicos, AOVE    Productos: Aceite de Oliva Virgen Extra. Virutas de Ibérico 36637 MEIS
A PEMENTEIRA                        monovarietales, aceite de oliva (intenso y suave), aceite de  en Aceite de Oliva Virgen Extra. Mermelada de Aceite de PONTEVEDRA - ESPAÑA
                              orujo de oliva, aceite de girasol, de semillas y especiales  Oliva. Caviar de Aceite de Oliva. Cosmética Natural.      Tfno: 986680868
Ubicación: PAB1     Stand: E7              para freír, envasados y a granel.               Descripción: Supremo nace en 2013 con un objetivo claro:    E-mail: comercial@terradeasorei.com
                                                              ofrecer desde la capital mundial del aceite, Jaén, un aceite  Web: www.terradeasorei.com
POL. IND. PICUSA, VIAL F, NAVE 2A                                             capaz de irrumpir en el mercado de la calidad como uno de
15900 PADRÓN                      ACEITES ALGARINEJO S.C.A                      los mejores Aceites del Mundo. Pero Supremo no solo es Productos: Vinos Albariños D.O.Rías Baixas.
A CORUÑA - ESPAÑA                                                     calidad, es innovación y compromiso cultural. La unión de
                           Ubicación: PAB1  Stand: F20                    Supremo con el arte de la Provincia de Jaén es parte de su
  Tfno: 981811318                                                     impronta y de la búsqueda de la diferenciación nacen sus   ADEGAS TERRAS MANCAS
  E-mail: info@apementeira.com            CTRA. LOJA A PRIEGO, KM. 36                     mermeladas, su caviar de AOVE, sus virutas de Ibérico de
  Web: www.apementeria.com              18280 ALGARINEJO. GRANADA - ESPAÑA                  bellota en aceite y hasta una linea cosmética.
                                                                                            Ubicación: PAB1    Stand: D6
Productos: Pimientos de Herbón con D.O.P. / Mermelada  Tfno: 958312529    628425608                  Firmas: BENDITA LUZ, ESPAÑA
                            E-mail: info@orodeal.es                      NO NI NÁ PREMIUM TASTE, ESPAÑA                LG. SOUTOMANCO, S/N
de pimiento de Herbón.
                            Web: www.orodeal.es
                                                              NUESTRO ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA, ESPAÑA         32172 AMOEIRO
                                                              SUPREMO AOVE, ESPAÑA                     OURENSE - ESPAÑA
                           Productos: ORODEAL. Aceite Oliva Virgen Extra de
A FURGOLIBRO DA TIA NI                   Granada. Aceite premiado en concursos internacionales, de ACEITES VIZCÁNTAR, S.L.U.                      Tfno: 650475714
                              variedades autóctonas. Con sello Denominación de Origen                                    E-mail: info@adegaterrasmancas.com
Ubicación: PAB8     Stand: B12             Poniente de Granada.                   Ubicación: PAB1    Stand: E44                  Web: www.adegasterrasmancas.com
O CASTRO, Nº 2                       Descripción: Cooperativa del poniente granadino.                                      Productos: Vino blanco.
                              Producimos aceite virgen extra de calidad y con sello de CTRA. DE ZAGRILLA, S/N
36853 GAXATE - A LAMA                                                 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA. CÓRDOBA - ESPAÑA
                              garantía.
PONTEVEDRA - ESPAÑA
                                                              Tfno: 957540266                     AFONSO LOPES CIA LDA.
 Tfno: 686484812                                                     E-mail: vizcantar@aceitesvizcantar.com
 E-mail: info@mercadodelatiani.com
                               ACEITES FIGUEIREDO, S.L.U.
                                                              Web: www.aceitesvizcantar.com             Ubicación: PAB1    Stand: F23
                              Ubicación: PAB1     Stand: F14             Productos: Aceite de Oliva Virgen Extra. Patés y RUA ALEXANDRE HERCULANO, Nº 209/227
A PERLA ILLAS CÍES, S.L.                                                mermeladas de oliva. Aceitunas. Cosmética natural.    5300-075 BRAGANÇA - PORTUGAL
                              LUGAR DE FIGUEIREDO, S/N
                              27318 RIBAS DO SIL. LUGO - ESPAÑA              Descripción: Empresa especializada en aceite de oliva    Tfno: 00351273331614
Ubicación: PAB1     Stand: A19                                           vírgen extra con Denominación de Origen y de Producción
                                Tfno: 653587810                     Ecológica. También Paté y Mermelada de oliva y cosmética  E-mail: geral@moagemdoloreto.pt
TRAVESÍA DE VIGO, 123 - 6º D                                                                            Web: www.moagemdoloreto.pt
                                E-mail: aceitesfigueiredo@gmail.com           hecha con aceite de oliva ecológico. Desarrollamos
36206 VIGO                                                       actividades relacionadas con el mundo del aceite: la cata Productos: Harina panificación.
PONTEVEDRA - ESPAÑA                     Productos: Aceite de Oliva Virgen Extra de olivos en el aceite de oliva y viaje a los olivos milenarios.
                              autóctonos de Galicia. Cerezas, Setas Silvestres y Orégano.                              Descripción: Molino de cereales, harinas de trigo y
 Tfno: 616334142                                                                                    centeno.
 E-mail: perlascies@gmail.com                                               ACEITUNAS Y ENCURTIDOS CAÑADAS
                               ACEITES FLORENCIO AGUILERA                                                 Firmas: AFONSO LOPES - MOAGEM LORETO, PORTUGAL
Productos: Paté centolo, nécora, camarón, pulpo, choco.                                  Ubicación: PAB1     Stand: G50
Descripción: Conservas artesanas de pescado.        Ubicación: PAB1     Stand: E39
                                                       BRUNETE, Nº 6                               AGALPI - ASOCIACIÓN GALIÑA PIÑEIRA
                              ALDEA DE HORTICHUELA S/N             13630 SOCUELLANOS. CIUDAD REAL - ESPAÑA
A.C.R.U.G.A.                        23689 ALCALÁ LA REAL. JAÉN - ESPAÑA                                             Ubicación: PAB3    Stand: B8
                                                        Tfno: 687712277
                               Tfno: 953583911    667471766                                              15810 ARZUA
                                                        E-mail: ayp_ana@hotmail.com
Ubicación: PAB3     Stand: B6               E-mail: contacto@aceitesflorencioaguilera.com                                       A CORUÑA - ESPAÑA
                                                       Productos: Aceitunas y encurtidos.
RAMÓN MONTENEGRO 18 ENTRESUELO                    comercial@aceitesflorencioaguilera.com                                       Tfno: 654047516
                               Web: www.aceitesflorencioaguilera.com     Firmas: PEDRO A. SÁEZ, ESPAÑA                        E-mail: agalpi01@gmail.com
27002 LUGO - ESPAÑA
 Tfno: 982226068     649814403            Productos: Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE). ACIPS - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E                       Productos: Galiñas e galos de Raza Piñeira.
                              Mermelada de AOVE. Chocolate de AOVE.
 E-mail: rubia@acruga.com                                                 INDUSTRIA DE PONTE DO SOR                  Descripción: Asociación Galega para recuperación,
      direcciontecnica@acruga.com           Descripción: Elaboración , envasado y comercialización de                                  defensa, producción e promoción da raza Galiña Piñeira, a
                              Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE). Comercialización de                                  cal agrupa os criadores.
 Web: www.acruga.com                    chocolate y mermelada de AOVE.              Ubicación: PAB1        Stand: A24-B25
Productos: Ganado de Raza Rubia Gallega.                                          RUA DE TIMOR, LOTE 35
Descripción: Asociación Nacional de Criadores de Ganado                                  7400-214 PONTE DO SOR - PORTUGAL               AGENCIA JAIME CANDA, S.L.
                               ACEITES GALEO
Vacuno de Raza Rubia Gallega.
                                                               Tfno: 00351915584869                    Ubicación: PAB2    Stand: J6
                              Ubicación: PAB1     Stand: C16               E-mail: acips@acips.pt
                                                                                    RODO, Nº 1 - ENTRESUELO 1
ABANCA                          IGLESIA, 14 - MERÍN                       Productos: Mermeladas y licores.       36500 LALIN
                             15885 VEDRA. A CORUÑA - ESPAÑA                                        PONTEVEDRA - ESPAÑA
Ubicación: PAB1 / PASEO CENTRAL Stand: F4 / A15                                       AGACAL - AXENCIA GALEGA
                               Tfno: 981502165                                                Tfno: 886154531    615670746
CANTÓN CLAUDINO PITA, Nº 30                 E-mail: info@olivardemoura.com                 DE CALIDADE ALIMENTARIA            E-mail: jaimecanda@generalimediadores.es
15300 BETANZOS                            info@aceitegaleo.com
                                                              Ubicación: PAB1                 Web: www.agenciajaimecanda.seguros.generali.es
A CORUÑA - ESPAÑA                      Web: www.olivardemoura.com
                                                                                    Productos: Seguros Generales.
 Tfno: 981187174                     Productos: Aceite de Oliva Virgen Extra: Raiña, Manolo,     AVDA. DO CAMIÑO FRANCÉS, 10 BAIXO
 Web: www.abanca.com                   Carmiña, Moura, Ecológico depende…                15781 SANTIAGO COMPOSTELA. A CORUÑA - ESPAÑA Descripción: Asesoramiento y comercialización de todo
                                                                                    tipo de seguros.
Productos: Servicios bancarios y financieros.       D escripción: Cultivo de olivar, elaboración, envasado       Tfno: 881996282
                             y venta de aceite de oliva virgen extra de Galicia y norte     E-mail: agacal@xunta.gal          Firmas: GENERALI, ESPAÑA
Descripción: Entidad financiera de referencia en Galicia. de Portugal. Variedades que se elaboran: arbequina y
                              cobransosa.                          Descripción: Organismo Oficial
Catálogo de Expositores - Silleda, xuño 2019 - Abanca Semana Verde
6   RELACIÓN DE EXPOSITORES XLII FEIRA INTERNACIONAL ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA

AGRÍCOLA CASAL, S.L.                      ALMAZARA DE LUQUE SCA                   ANDAINA PRO SAÚDE MENTAL                 ANTONIO MARTÍNEZ POMARES
                                                             EMPREGO
Ubicación: PASEO CENTRAL       Stand: A2         Ubicación: PAB1     Stand: D23-E23                                       Ubicación: CARPA    Stand: A30-B33
TOUCEDA, Nº 35                         GLORIETA DEL CONVENTO 3                  Ubicación: PAB1    Stand: A4             ANTONIO BROTONS PASTOR, Nº 150
36157 ALBA                           14880 LUQUE. CÓRDOBA - ESPAÑA              LUGAR DE VIGO, Nº 138                   03205 ELCHE
PONTEVEDRA - ESPAÑA                        Tfno: 957667063                    15981 DODRO                        ALICANTE - ESPAÑA
 Tfno: 986870799    986873333                 E-mail: albenzaide@albenzaide.es           A CORUÑA - ESPAÑA                      Tfno: 673395574
 E-mail: administracion@agricolacasal.com            Web: www.albenzaide.es                 Tfno: 660835257   650270824               E-mail: tonympomares@gmail.com
 Web: www.agricolacasal.com                  Productos: Aceite de Oliva Virgen Extra con Denominación  E-mail: andainapsmemprego@gmail.com           Productos: Pelador y complementos.
Productos: Tractores, motocultores, remolques,         de Origen Baena.                      Web: www.andainapsm.org
atomizadores, desbrozadoras…                  Descripción: Almazara Sdad Cooperativa Andaluza. Productos: O Centro dedícase a elaboración artesanal de
Descripción: Fabricación, venta y reparación de maquinaria Molturacion de aceitunas procedentes de sus socios. zumos, sidras e pulpas naturais.
                                                                                          APITERAPIA SONHO DE MEL
agrícola.                         Elaboración y envasado de aceite de oliva virgen extra.
                                                           Descripción: Andaina PSM Emprego é un centro especial Ubicación: PAB1         Stand: G42
Firmas: ALFA, ESPAÑA                                                 de emprego que busca a inserción laboral de persoas con
ANTONIO CARRARO, ITALIA                   ALOE VIDA                        enfermidade mental en áreas rurais.             AVENIDA   DA VEIGA,  34  SABROSO DE AGUIAR
                                                                                         5450-362 VILA REAL - PORTUGAL
 AGROEDUARDO                        Ubicación: CARPA      Stand: B4            ANETO 100% NATURAL                       Tfno: 00351936252954
                                                                                           E-mail: fernandomelro@msn.com
Ubicación: PASEO CENTRAL       Stand: A10       Tfno: 647575794                    U bicación : PAB1     Stand : C14             Web: www.apiterapia-sonho-de-mel.pt
CAMPOGRANDE, 24 BAJO                     E-mail: aloevidaecologico@gmail.com          POL. IN. SANTA MARÍA - C/ SANT JORDI 19-23          P roductos: Varios tipos de Miel. Produtos de la colmena:
32350 A RÚA                          Web: www.aloevida.net                                                Pólen, própolis, jalea real, panal de miel. Apiterapia.
                                                           08271 ARTÉS
OURENSE - ESPAÑA                      Descripción: Cultivo, fabricación y venta de productos BARCELONA - ESPAÑA                       Descripción: Venta de productos y divulgación de
                                                                                         tratamiento con apitoxina (veneno de abeja)
  Tfno: 988310866 /628980714               ecológicos de  Aloe Vera.                  Tfno: 938305026       673572963
  E-mail: tractoresbranson@gmail.com                                          E-mail: oficina@anetonatural.com
  Web: www.branson-global.com                                                   jchavero@anetonatural.com            APROCA NOROESTE
                              AMARELANTE SOCIEDADE
Productos: Tractores agrícolas marca Branson desde 25 COOPERATIVA GALEGA                        Web: www.caldoaneto.com
CV a 120 CV.                                                                                   Ubicación: PAB4      Stand: B8
                                                           Productos: Caldos básicos: de Pollo, de Verduras, de
Descripción: Importador y distribuidor de tractores marca Ubicación: PAB1       Stand: A4           Puchero, de Jamón,  de Pescado, de Carne. Especialidades LUGAR  ARADAS,   Nº 21 - A PEREGRINA
Branson para España.                                                 y caldos para paella: Caldo de Navidad, Caldo Natural para 15898 SANTIAGO DE COMPOSTELA
                              A CORREDOIRA, 4                      Paella Marinera. Caldos ecológicos: de Pollo Ecológico y de
Firmas: BRANSON, COREA DEL SUR                                            Verduras Ecológicas.                     A CORUÑA - ESPAÑA
                              32781 MANZANEDA. OURENSE - ESPAÑA
                                                           Descripción: ANETO 100% NATURAL es una empresa         Tfno: 649926565
                               Tfno: 606226291       639444426
 AGUA HOTELS                                                     tradicional especializada en la elaboración de caldos,     E-mail: luis.aprocanoroeste@gmail.com
                               E-mail: amarelantescg@gmail.com            sólo cocinamos con ingredientes frescos y naturales de
Ubicación: PAB2      Stand: C20             Web: www.amarelante.gal                verdad, como lo harías en casa, con el fin de igualar la Descripción: Gestión de terrenos cinegéticos, formación y
                                                               y el sabor de las recetas tradicionales. Cocinamos elaboración de planes de ordenación cinegética.
                              Productos: Bica de Castaña, elaborada con fariña de calidad
                                                           sin concentrados, sin deshidratados ni aromas añadidos.
MONTE DA PARADELA                     produción propia, é un biscoito tradicional da zona de Nuestros productos no contienen lactosa, gluten nin huevo.
4880-162 MONDIM DE BASTO - VILA REAL            Trives de Manzaneda (Ourense). Castaña seca, en bolsas Existen más de 27 variedades de Caldos Aneto 100%
PORTUGAL                          de 500 gr, o proceso de secado faise nun secadeiro de Naturales, disponibles en distintos formatos.           AQUAPOL ESPAÑA
                              aire quente alimentado con biomasa. Fariña de castaña,
  Tfno: 00351255389040                  en bote de cristal de 500 gr. Fariña elaborada coas nosas                               Ubicación: PAB2      Stand: G18
  E-mail: sales@aguahotels.pt               castañas, que previamente foron secadas, o envase contén
  Web: www.aguahotels.pt                 exclusivamente 100% castaña seca.             ANGLEU                           GRAN VÍA CASTELL DE BAYREN, 40
                                                                                         46701 GANDÍA
                              Descripción: Amarelante é unha cooperativa constituída Ubicación: CARPA       Stand: A31
Descripción: Grupo de Hoteles en Portugal y Cabo Verde. en 2015 no Concello de Manzaneda, o obxetivo é a                                     VALENCIA - ESPAÑA
Somos un grupo con unidades de 3 a 4 estrellas en el Norte recuperación de soutos abandonados na zona do Macizo
de Portugal, Algarve a Ilha do Sal en Cabo Verde.                                  ESCORIAL,   Nº  10 PORTAL C BAJO  A            Tfno: 660378605       962872759
                              Central para poñelo novamente en produción e obtención
                              de castaña fresca en temporada, castaña seca e bica 28960 BRUNETE                             E-mail: administracion@aquapolespanya.com
                              elaborada coa propia fariña de castaña.          MADRID - ESPAÑA                              info@aquapolespanya.com
 AGUAS SANTAS CERVEXEIROS DA                                              Tfno: 609146868                       Web: www.aquapolespanya.com
 MARIÑA LUCENSE                                                   Productos: Tablas para cortar fruta y verdura.
                                                                                                www.aquapolespaña.com
                              AMBAR DE POLONIA                                                   Productos: Tecnología Austríaca que elimina la humedad
Ubicación: PAB1      Stand: B11                                                                       por capilaridad de las paredes desde 1985. Con un único
                              Ubicación: CARPA      Stand: A9                                          dispositivo seca desde una vivienda hasta una iglesia u
AVDA. DA RIBEIRA, 8                                                  ANIMALIA                          hotel. Ecológico, sin consumo eléctrico. Más de 54.000
                              28260 GALAPAGAR
27780 FOZ                                                                                     instalaciones en el mundo, como el Parlamento Húngaro de
                              MADRID - ESPAÑA                      Ubicación: PAB4      Stand: A21            Budapest y la Basílica de Trastévere en Roma.
LUGO - ESPAÑA
                               Tfno: 619220246                    DANTE,   Nº 5 - 1ºC                    D escripción: Estudio de las humedades del inmueble
  Tfno: 698176862
  E-mail: aguassantas1@gmail.com             Productos: Joyería de ambar natural con plata de ley de 27004 LEÓN - ESPAÑA                      mediante instrumental específico, todo documentado en
                              Polonia certificada por “International Amber Association”                               Checklist y planos de planta. Instalación del dispositivo.
Productos: Cervezas artesanas.                                             Tfno: 659167910                      Comprobación y seguimiento del secado de las paredes.
                              Descripción: Comercio menor - Venta directa de la joyería  E-mail: animalia27@gmail.com               Garantía de 20 años. Asesoramiento sobre medidas
                              de ambar con plata de Polonia.                                             complementarias y de rehabilitación.
                                                           Productos: Animales hechos a escala artesanalmente,
 ALECOOK - ALFARERÍA DUERO                                              elaboración con piel de cabra, lana y conejo.        Firmas: AQUAPOL INTERNATIONAL, GMBH, AUSTRIA
Ubicación: PAB2      Stand: F34            AMRIT INTERNATIONAL                   Descripción: Artesano.
                                                                                          ARCA DE PADRÓN
C. CARRETERA, S/N                       Ubicación: CARPA    Stand: A33
49192 VALCABADO DEL PAN                                                  ANTIGÜEDADES MARIO ACEVEDO               Ubicación: PAB3     Stand: A3
                                2/131
ZAMORA - ESPAÑA                        110031 GEETA COLONY - DELHI - INDIA            Ubicación: PAB8    Stand: B4             MOLLET DEL VALLÉS, Nº 2
  Tfno: 674894486     980051018               Tfno: 00919313372516                                               15900 PADRÓN
  Web: www.alecook.com                                                  ROSALÍA DE CASTRO, Nº 19 - 9º IZDA.           A CORUÑA - ESPAÑA
                                 E-mail: jasuinderamrit@gmail.com
Productos: Hornos de leña y alfarería refractaria.                                    36211 VIGO
                                Productos: Plata de la India.               PONTEVEDRA - ESPAÑA                    Tfno: 616055893
Descripción: Somos una empresa dedicada a la alfarería                                                              Productos: Animales de compañía y accesorios para
tradicional de Pereruela, en la cual fabricamos todo tipo de                                Tfno: 649406368
                                                                                         animales de compañía. También aves ornamentales.
hornos de leña y alfarería refractaria de alta calidad.    ANANOS ORGANIC BERRIES                   Productos: Antigüedades.
                                                                                         Descripción: Venta de animales de compañía, aves
                                                                                         ornamentales y accesorios.
                                Ubicación: PAB1     Stand: C17
ALMAZARA CRUZ DE ESTEBAN, S.L.                                              ANTONIO ALCARAZ TRIVES
                                LUGAR FIGUEIRIDO CALFANCÓN, Nº 6A
Ubicación: PAB1     Stand: D23-E23            36140 VILABOA. PONTEVEDRA - ESPAÑA                                         ARMAIOR
                                                             Ubicación: PAB4    Stand: B4
CAMINO ANCHO, S/N                        Tfno: 645807804                                                 Ubicación: CARPA    Stand: A6
                                 E-mail: info@ananosberries.com              03360 CALLOSA DE SEGURA
23100 MANCHA REAL                                                     ALICANTE - ESPAÑA
JAÉN - ESPAÑA                          Web: www.ananosberries.com                                        A TOCA, 9
                                                              Tfno: 686730297    966198494       27320 QUIROGA
  Tfno: 953352463     620393126             Productos: Mermeladas y siropes. Frutos rojos en fresco.
                                                              E-mail: hiresa68@yahoo.es           LUGO - ESPAÑA
  E-mail: info@olivoreal.com
  Web: www.olivoreal.com                                                                          Tfno: 679226862
                                                             Productos: Ropa de caza motivos de caza, artículos de            982032079
                            ANCHOAS RUEDA SANTOÑA                       caza, navajas                   E-mail: info@artesaniaarmaior.com
Productos: Aceite de Oliva Virgen Extra - Olivo Real.                                                            Web: www.artesaniaarmaior.com
                                                             Descripción: Comercio menor ropa, complementos,
Descripción: Producción y envasado de Aceite de Oliva Ubicación: PAB1   Stand: E46                   ferretería.                   Productos: Utensilios de cocina y decoración en madera
Virgen Extra.
                           MARISMAS DE BENGOA, S/N                       Firmas: LA GIRONDA, ESPAÑA           de olivo.
                           39740 SANTOÑA. CANTABRIA - ESPAÑA                                          Descripción: Taller artesano registrado no R.X. Artesanía
                            Tfno: 942663211                                                      de Galicia con el nº 557. Elaboramos utensilios de cocina y
                                                                                         decoración en madera de olivo.
                            E-mail: conservasrueda@conservasrueda.com
                            Web: www.conservasrueda.com
                           Productos: Conservas de pescado: anchoas, bonito,
                                boquerones, mejillones y ventresca.
Catálogo de Expositores - Silleda, xuño 2019 - Abanca Semana Verde
XLII FEIRA INTERNACIONAL ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA RELACIÓN DE EXPOSITORES                                  7

ARMERÍA RECLAMO                     ARTE Y RAZA                       ASETUR - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE                   ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE RAZA
                                                         TURISMO RURAL                            BOVINA CALDELÁ - CALDEGA
Ubicación: PAB4    Stand: B15            Ubicación: PAB4    Stand: A14-B11
PRAZA MAIOR, 19                     AVDA. COMANDANTE BENITEZ, 14               Ubicación: PAB2    Stand: D24                  Ubicación: PAB3     Stand: B15
32550 VIANA DO BOLO                   29001 MÁLAGA - ESPAÑA                  PLAZA CRISTO REY, S/N                        PAZO DE FONTEFIZ S/N
OURENSE - ESPAÑA                      Tfno: 952229409                    44140 CANTAVIEJA. TERUEL - ESPAÑA                  32152 COLES
 Tfno: 988329583   630270689              E-mail: arteyraza@gmail.com               Tfno: 964185250                          OURENSE - ESPAÑA
 E-mail: contacto@armeriareclamo.com          Productos: Artesano: esculturas, figuras bronce, joyería  E-mail: info@ecoturismorural.com                  Tfno: 634548600
 Web: www.armeriareclamo.com              motivos caza - caballo.                  Web: www.ecoturismorural.com                    E-mail: caldela@boaga.es
Productos: CAZA, PESCA Y TIRO DEPORTIVO - Te                                   Productos: Turismo rural.                       Web: www.boaga.es
ofrecemos todo lo necesario para disfrutar de estas tres
aficiones. Ropa y calzado de caza y montaña, armas de ARTESANÍA Y CAZA                      Descripción: Asociación.                      Productos: Asesoramiento y servicios a los socios de
                                                                                           la raza Caldelá, promoción,control y asesoramiento de la
fuego, munición y taller armero. Encontrarás también todo                                                               raza y sus productos. LOGOTIPO 100% RAZA AUTÓCTONA
lo necesario para pasar una buena jornada de pesca fluvial. Ubicación: PAB4  Stand: B24             ASOCIACIÓN CLÚSTER EMPRESARIAL                   CALDELÁ. Caldega fue reconocida por el Ministerio de
Y si lo tuyo es el tiro deportivo, armas de aire comprimido,
                                                         DE TURISMO DE GALICIA (CTG)                     Agricultura, Pesca y Alimentación, para el empleo del
rifles pcp, visores de precisión, escopetas de tiro al plato y
                                Tfno: 670894810                                                    Logotipo 100% Raza Autóctona Caldelá. Sello diferenciador,
los mejores cartuchos.                                                                                único y reconocible que identifica los productos de animales
Descripción: ARMERÍA RECLAMO está especializada en    E-mail: j.gonzalezpalomares@gmail.com         Ubicación: PAB2      Stand: A1                 de la raza, ofreciendo a los consumidores las garantías de
caza, pesca y tiro deportivo. Formamos parte del grupo                                                                origen de los productos que consumen.
Ibérica de Armerías siendo distribuidores oficiales de las Firmas: BENI SPORT, ESPAÑA
                                                         EDF. C. ENMPRENDIMENTO (COWORKING), CIDADE
primeras marcas nacionales e internacionales de estos BERETTA, ESPAÑA                      DA CULTURA DE GALICIA. MONTE GAIÁS, S/N               Descripción: Asociación gestora del Libro genealógico de
                                                                                           la raza Caldelá. entre sus fines y funciones destacamos:
sectores. Disponemos de taller armero y un servicio de GAMO, ESPAÑA                       15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA
                                                                                           Ejercer el control de los animales de la raza. representar,
tramitación de documentos y licencias. La cercanía con                              A CORUÑA - ESPAÑA                          defender y promocionar la raza Caldelá, sus producciones
el cliente es nuestra mejor seña de identidad. Si buscas ARTESANÍA, CUERO Y CALZADO LP
                                                          Tfno: 881247436                          y a los criadores pertenecientes a la asociación. desde la
un producto y no lo encuentras, nos esforzaremos en
                                                          E-mail: st@ctg.gal                         asociación se realiza asesoramiento técnico; se participa
conseguirlo.
                              Ubicación: PAB4     Stand: B23                                             en ferias agroganaderas y agroalimentarias así como en
Firmas: AKU, ITALIA                                                Web: www.clusterturismogalicia.com                 jornadas divulgativas y técnicas; promoción del logotipo
ARCEA, ESPAÑA                       TOMASA PÉREZ, Nº 19                  Productos: Galicia Destino Familiar, Galicia MICE, Galicia      100% raza autóctona Caldelá.
BENELLI, ITALIA                      37240 LUMBRALES                    Destino Activo, Enoturismo Galicia, Celtic Spain Golf & Wellness Firmas: LOGOTIPO 100% RAZA AUTÓCTONA CALDELÁ,
BENISPORT, ESPAÑA                                                y Galicia Turismo Rural. Servicios: Promoción del destino Galicia, ESPAÑA
BERETTA, ITALIA                      SALAMANCA - ESPAÑA
                                                         incluyendo organización de workshops, misiones comerciales y
BERGARA, ESPAÑA                        Tfno: 658601074                  presencia en ferias; formación para directivos; colaboración
BESTARD, ESPAÑA                        E-mail: laura151986@hotmail.es          con la administración pública; certificación, seguimiento y ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE RAZA
BREDA, ITALIA                                                  renovación de las correspondientes normas UNE al objeto de
BROWNING, EEUU                       Productos: Calzado artesano, complementos de cuero,  obtención y/o mantenimiento de la Q de Calidad Turística.      BOVINA FRIEIRESA - FRIEIREGA
BUSHNELL, EEUU                       pieles, navajas artesanas, accesorios de cuero para
C.Z., REPÚBLICA CHECA                   animales.                       Descripción: El Clúster de Turismo de Galicia es una asociación   Ubicación: PAB3     Stand: B15
CHIRUCA, ESPAÑA                                                 de empresas articuladas sobre la cadena de valor del turismo
EOTECH, EEUU                        D escripción: Artesanos.               y que desarrollan sus actividades en un espacio geográfico      PAZO DE FONTEFIZ S/N
EVIA, ESPAÑA                                                   concreto: Galicia. Nace en junio de 2013. Su objetivo es potenciar
                                                         la marca Galicia como destino turístico fuerte, diferenciado y    32152 COLES
FAIR, ITALIA
GAMO, ESPAÑA                        ARTESANOS GIL                    ubicándolo a escala global. El CTG tiene en este momento 64     OURENSE - ESPAÑA
GARMIN, EEUU                                                   entidades asociadas de las cuales son 41 asociaciones y 23       Tfno: 634548600
GRAUVELL, ESPAÑA                      Ubicación: PAB1     Stand: E24          empresas, por lo que representa entorno a 7.000 empresas.
                                                                                            E-mail: frieiresa@boaga.es
HART, ESPAÑA
HATSAN, REPÚBLICA CHECA                  P.I. LA OLIVERA - C/ EL TORO, 23                                               Web: www.boaga.es
                                                         ASOCIACIÓN DE AVICULTORES DE RAZA
IZAS OUTDOOR, ESPAÑA                    12410 ALTURA                                                        Productos: Asesoramiento y servicios a los socios de
KALI KUNNAN, ESPAÑA                                                GALIÑA DE MOS - AVIMÓS                       la raza Frieiresa, promoción,control y asesoramiento
KITE OPTICS, BÉLGICA
                              CASTELLÓN - ESPAÑA
                                                                                           de la raza y sus productos. LOGOTIPO 100% RAZA
MERKEL, ALEMANIA                        Tfno: 964146571                  Ubicación: PAB3      Stand: B15                AUTÓCTONA FRIEIRESA. Frieirega fue reconocida por
MUELA, ESPAÑA                         E-mail: gil@artesanosgil.com                                              el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para
NIKKO STIRLING, JAPÓN                                              PAZO DE FONTEFIZ, S/N                        el empleo del Logotipo 100% Raza Autóctona Frieiresa.
NORICA, ESPAÑA                             info@artesanosgil.com
                                                         32152 COLES. OURENSE - ESPAÑA                    Sello diferenciador, único y reconocible que identifica
NORMA, SUECIA                         Web: www.artesanosgil.com                                               los productos de animales de la raza, ofreciendo a los
OPINEL, FRANCIA                                                  Tfno: 634548600                          consumidores las garantías de origen de los productos que
                              Productos: Salsas.
PERAZZI, ITALIA                                                  E-mail: asociacion@avimos.org                   consumen.
REMINGTON, EEUU                                                  Web: www.avimos.org
SHIMANO, JAPÓN                                                                              Descripción: Asociación gestora del Libro genealógico de
SWAROVSKI, AUSTRIA                     ARTEST                        Productos: Asesoramiento y servicios a los socios de la la raza Frieiresa. Entre sus fines y funciones destacamos:
VORTEX, EEUU                                                   raza Galiña de Mos, promoción,control y asesoramiento de       Ejercer el control de los animales de la raza. Representar,
WINCHESTER, EEUU                      Ubicación: PAB2     Stand: F32          la raza y sus productos. LOGOTIPO 100% RAZA AUTÓCTONA        defender y promocionar la raza Frieiresa, sus producciones
ZEISS, ALEMANIA                                                 GALIÑA DE MOS. Avimos fue reconocida por el Ministerio        y a los criadores pertenecientes a la asociación. desde la
                            AVDA. BENITO VIGO, Nº 40                 de Agricultura, Pesca y Alimentación, para el empleo         asociación se realiza asesoramiento técnico; se participa
                            36680 A ESTRADA                     del Logotipo 100% Raza Autóctona Galiña de Mos. Sello        en ferias agroganaderas y agroalimentarias así como en
ARMISPORT, S.L.                     PONTEVEDRA - ESPAÑA                   diferenciador, único y reconocible que identifica los productos   jornadas divulgativas y técnicas; promoción del logotipo
                                                         de animales de la raza, ofreciendo a los consumidores las      100% raza autóctona Frieiresa.
Ubicación: PAB4    Stand: B6              Tfno: 986570676                    garantías de origen de los productos que consumen.
                                                                                    Firmas: LOGOTIPO 100% RAZA AUTÓCTONA FRIEIRESA,
                             E-mail: artestmobiliario@hotmail.com          Descripción: Asociación gestora del Libro genealógico ESPAÑA
MOLINERA, Nº 15                      Web: www.artestmobiliario.com             de la raza Galiña de Mos. entre sus fines y funciones
36500 LALÍN                                                   destacamos: Ejercer el control de los animales de la raza.
PONTEVEDRA - ESPAÑA                   Productos: Mobiliario.                  representar, defender y promocionar la raza Galiña de ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE RAZA
                                                         Mos, sus producciones y a los criadores pertenecientes a BOVINA LIMIÁ - LIMIAGA
  Tfno: 986783486     630973836                                      la asociación. desde la asociación se realiza asesoramiento
  E-mail: alvaropichel@gmail.com            ARTEXANA MONDI                     técnico; se participa en ferias agroganaderas y
Productos: Armas. Ropa. Complementos de caza.                                  agroalimentarias así como en jornadas divulgativas y Ubicación: PAB3  Stand: B15
                            Ubicación: PAB1    Stand: B17             técnicas; promoción del logotipo 100% raza autóctona PAZO DE FONTEFIZ S/N
Descripción: Armería. Caza y Pesca.                                       Galiña de Mos.
                            ALC. E. ECTO CARBALLO 41 - 4º A                                                32152 COLES
Firmas: BENELLI, ITALIA                                            Firmas: LOGOTIPO 100% RAZA AUTÓCTONA GALIÑA DE             OURENSE - ESPAÑA
BERETTA, ITALIA                     15174 CULLEREDO                    MOS, ESPAÑA
BROWNING, ITALIA                    A CORUÑA - ESPAÑA                                                        Tfno: 634548600
FRANCHI, ITALIA                      Tfno: 639258285                   ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE RAZA                     E-mail: limia@boaga.es
HART, EEUU                                                                                       Web: www.boaga.es
WINCHESTER, EEUU                      E-mail: artexanamondi@gmail.com           BOVINA CACHENA - CACHEGA
                              Web: www.artexanamondi.es                                                 Productos: Asesoramiento y servicios a los socios de la
ARTDECOTIGUO                      Productos: Stevia, ortiga, flor de toxo. Productos con Ubicación: PAB3     Stand: B15                   raza Limiá, promoción,control y asesoramiento de la raza y
                                                                                           sus productos. LOGOTIPO 100% RAZA AUTÓCTONA LIMIÁ.
                            stevia (chocolates, cacao)               PAZO DE FONTEFIZ S/N                          Limiaga fue reconocida por el Ministerio de Agricultura,
Ubicación: PAB8    Stand: A7                                        32152 COLES. OURENSE - ESPAÑA                     Pesca y Alimentación, para el empleo del Logotipo
                                                                                           100% Raza Autóctona Limiá. Sello diferenciador, único y
PALENCIA, Nº 17 - 1 B                  AS CAMPOSEIRAS                      Tfno: 634548600                           reconocible que identifica los productos de animales de la
29670 SAN PEDRO DE ALCÁNTARA                                           E-mail: cachena@boaga.es                      raza, ofreciendo a los consumidores las garantías de origen
                            Ubicación: PAB1     Stand: B20            Web: www.boaga.es                          de los productos que consumen.
MÁLAGA - ESPAÑA
 Tfno: 625077633                    AS CAMPOSEIRAS, 26 - DORNEDA              P roductos : Asesoramiento y servicios a los socios de        Descripción: Asociación gestora del Libro genealógico
                                                        la raza Cachena, promoción,control y asesoramiento      de la raza Limiá. Entre sus fines y funciones destacamos:
 E-mail: artdecotiguo@hotmail.com           15178 OLEIROS. A CORUÑA - ESPAÑA                                           Ejercer el control de los animales de la raza. Representar,
                                                        de la raza y sus productos. LOGOTIPO 100% RAZA
Productos: Antigüedades.                  Tfno: 617271845                   AUTÓCTONA CACHENA. Cachega fue reconocida por el       defender y promocionar la raza Limiá, sus producciones y
                              E-mail: ascamposeiras@gmail.com           Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para     a los criadores pertenecientes a la asociación. desde la
                                                        el empleo del Logotipo 100% Raza Autóctona Cachena.      asociación se realiza asesoramiento técnico; se participa
                              Web: www.ascamposeiras.es              Sello diferenciador, único y reconocible que identifica    en ferias agroganaderas y agroalimentarias así como en
ARTE CAÇA                        Productos: Mermelada. Confitados. Salsa de arándanos. los productos de animales de la raza, ofreciendo a los     jornadas divulgativas y técnicas; promoción del logotipo
                                                         consumidores las garantías de origen de los productos que 100% raza autóctona Limiá.
Ubicación: PAB4    Stand: B14                                         consumen.                          Firmas: LOGOTIPO 100% RAZA AUTÓCTONA LIMIÁ,
PARQUE COMERCIAL EUROPA, LOJA 3               AS RAPIÑAS DO SALNÉS - CETRERÍA           Descripción: Asociación gestora del Libro genealógico de ESPAÑA
3100-371 POMBAL - PORTUGAL                                            la raza Cachena. entre sus fines y funciones destacamos:
                              Ubicación: PAB4    Stand: B21           Ejercer el control de los animales de la raza. representar,
 Tfno: 00351244722067                                              defender y promocionar la raza Cachena, sus producciones
 E-mail: ccmds121@gmail.com                ALDEA  DE COBAS DE LOBOS, 52            y a los criadores pertenecientes a la asociación. desde la
 Web: www.artecaca.com                  36633 CAMBADOS. PONTEVEDRA - ESPAÑA          asociación se realiza asesoramiento técnico; se participa
                                                         en ferias agroganaderas y agroalimentarias así como en
Productos: Artículos para caza y cazadores en piel y otros  Tfno: 656832191                   jornadas divulgativas y técnicas; promoción del logotipo
materiales.                         E-mail: rapinhasdosalnes@hotmail.com        100% raza autóctona Cachena.
                              Productos: Cetrería.                 Firmas: LOGOTIPO 100% RAZA AUTÓCTONA CACHENA,
                                                         ESPAÑA
Catálogo de Expositores - Silleda, xuño 2019 - Abanca Semana Verde
8    RELACIÓN DE EXPOSITORES XLII FEIRA INTERNACIONAL ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA

 ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE RAZA                 ASOCIACIÓN DE GANDEIROS DE RAZA               ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE                    AVEIRO EMOTIONS
 BOVINA VIANESA - VIANEGA                    CABRA GALEGA - CAPRIGA                    ORQUIDOFILIA
                                                                                               Ubicación: PAB2      Stand: B25
Ubicación: PAB3      Stand: B15               Ubicación: PAB3     Stand: B15              Ubicación: LOCAL COMERCIAL Stand: 5              RÚA JOÃO MONDONÇA, 20
PAZO DE FONTEFIZ S/N                       PAZO DE FONTEFIZ S/N                    AVDA. DA BOAVISTA, 3528                     3800-200 AVEIRO - PORTUGAL
32152 COLES                           32152 COLES. OURENSE - ESPAÑA               4100-122 PORTO - PORTUGAL                     Tfno: 00351969008687
OURENSE - ESPAÑA                          Tfno: 634548600                      Tfno: 00351933406323    00351226189896            E-mail: aveiroemotions@gmail.com
 Tfno: 634548600                          E-mail: cabragalega@cabragalega.com            E-mail: lusorquideas@gmail.com                  Web: www.aveiroemotions.com
 E-mail: vianesa@boaga.es                     Web: www.boaga.es                         grazielapmeister@gmail.com               Productos: Actividades en Aveiro.
 Web: www.boaga.es                       Productos: Asesoramiento y servicios a los socios de la Productos: Orquídeas.
Productos: Asesoramiento y servicios a los socios de       raza Cabra Galega, promoción,control y asesoramiento de la                                  AVÍCOLA RÍAS BAIXAS
la raza Vianesa, promoción,control y asesoramiento de la     raza y sus productos. LOGOTIPO 100% RAZA AUTÓCTONA Descripción: Enseñar a tratar y cultivar orquídeas.
raza y sus productos. LOGOTIPO 100% RAZA AUTÓCTONA        CABRA GALEGA. Capriga fue reconocida por el Ministerio de                                  Ubicación: PAB1      Stand: C21
VIANESA. Vianega fue reconocida por el Ministerio de       Agricultura, Pesca y Alimentación, para el empleo del Logotipo
Agricultura, Pesca y Alimentación, para el empleo del      100% Raza Autóctona CabraGalega. Sello diferenciador, único ATILANO ANLLO, S.L.                       LUGAR ABETARRA, S/N
Logotipo 100% Raza Autóctona Vianesa. Sello diferenciador,    y reconocible que identifica los productos de animales de la                                36110 CAMPOLAMEIRO
único y reconocible que identifica los productos de animales   raza, ofreciendo a los consumidores las garantías de origen de Ubicación: PAB1 Stand: H22
de la raza, ofreciendo a los consumidores las garantías de    los productos que consumen.                                                 PONTEVEDRA - ESPAÑA
origen de los productos que consumen.                                        RÚA CASTIÑEIRO, Nº 6                           Tfno: 986752115     986752211
                              Descripción: Asociación gestora del Libro genealógico
                                                           27800 VILALBA                               E-mail: avicolariasbaixas@hotmail.com
Descripción: Asociación gestora del Libro genealógico de de la raza Cabra Galega. Entre sus fines y funciones
la raza Vianesa. Entre sus fines y funciones destacamos: destacamos: Ejercer el control de los animales de la raza. LUGO - ESPAÑA                                    riasbaixas@rosales.gal
Ejercer el control de los animales de la raza. Representar, Representar, defender y promocionar la raza CabraGalega,  Tfno: 982511848    647816109                     Web: www.avicolariasbaixas.com
defender y promocionar la raza Vianesa, sus producciones sus producciones y a los criadores pertenecientes a la
y a los criadores pertenecientes a la asociación. Desde la asociación. Desde la asociación se realiza asesoramiento  E-mail: info@atilanoanllo.com                     Productos: Huevo ecológico.
asociación se realiza asesoramiento técnico; se participa técnico; se participa en ferias agroganaderas y           atianllo@hotmail.com
                                                                                               Descripción: Empresa dedicada a la producción y
en ferias agroganaderas y agroalimentarias así como en agroalimentarias así como en jornadas divulgativas y      Web: www.atilanoanllo.com            comercialización de huevo ecológico.
jornadas divulgativas y técnicas; promoción del logotipo técnicas; promoción del logotipo 100% raza autóctona
100% raza autóctona Vianesa.                CabraGalega.                       Productos: Jamones, embutidos y derivados de porco
                                                               celta raza autóctona.                      AYUNTAMIENTO DE LANGREO
Firmas: LOGOTIPO 100% RAZA AUTÓCTONA VIANESA,          Firmas: LOGOTIPO 100% RAZA AUTÓCTONA CABRA
ESPAÑA                              GALEGA, ESPAÑA                        Descripción: Atilano Anllo adícase a elaboración e
                                                               transformación de todos aqueles productos derivados do Ubicación: PAB2     Stand: C10
                                                               porco. Situada na capital da Terra Chá, comarca cunha
 ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE RAZA                 ASOCIACIÓN FERIAL SEMANA VERDE DE              gran tradición agrogandeira, nace no ano 1970 como froito  PLAZA DE ESPAÑA, S/N
                                                               da ilusión e perseveranza dun emprendedor por levar a 33900 LANGREO. ASTURIAS - ESPAÑA
 OVELLA GALEGA - ASOVEGA                     GALICIA                           tódalas mesas do noso país, un producto de calidade,un
                                                               producto que nos evoca ós sabores das matanzas caseiras,    Tfno: 984184455    684650281
Ubicación: PAB3      Stand: B15               Ubicación: PAB1     Stand: G15              un producto en definitiva feito seguindo a tradición galega.  E-mail: turismo@ayto-langreo.es
PAZO DE FONTEFIZ S/N                 RECINTO FERIAL, Nº 13                                                         Productos: Turismo Industrial y de Naturaleza.
32152 COLES                      36540 SILLEDA                              AUSAVIL2, S.L.                         Descripción: Ayuntamiento en Asturias que ofrece una
OURENSE - ESPAÑA                   PONTEVEDRA - ESPAÑA                                                          amplia variedad de recursos turísticos, destacando el
                                                               Ubicación: PAB2     Stand: H4               Turismo Industrial.
 Tfno: 634548600                    Tfno: 986581413
 E-mail: asovega@asovega.es              E-mail: asociacionfeiral@afeiral.com                 LG. A BREA, 15 MATALOBOS
 Web: www.boaga.es                   Web: www.afeiral.com                         36689 A ESTRADA                         AZAFRÁN DE TRADICIÓN
                           Productos: Quesos y tienda delicatessen.
Productos: Asesoramiento y servicios a los socios de la                                    PONTEVEDRA - ESPAÑA
raza Ovella Galega, promoción,control y asesoramiento Descripción: Asociación sin ánimo de lucro.                                              Ubicación: PAB1      Stand: D40
                                                                Tfno: 986585750
de la raza y sus productos. LOGOTIPO 100% RAZA                                                                        CONSTITUCIÓN, Nº 9
AUTÓCTONA OVELLA GALEGA. Asovega fue reconocida por                                       E-mail: info@ausavil.com info@starkgroup.es
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para el                                   Web: www.ausavil.com www.starkgroup.es            45730 VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
empleo del Logotipo 100% Raza Autóctona Ovella Galega. ASOCIACIÓN PURA RAZA CABALO                      Productos: STARK by Ausavil presenta una amplia gama      TOLEDO - ESPAÑA
Sello diferenciador, único y reconocible que identifica GALEGO
los productos de animales de la raza, ofreciendo a los
                                                               de productos de limpieza, desde hidrolimpiadoras de alta     Tfno: 627935205
                                                               presión, equipos especiales, fregadoras, aspiradores y      E-mail: info@azafrandetradicion.info
consumidores las garantías de origen de los productos que Ubicación: PAB3 Stand: B9                      productos de limpieza. Contamos con fabricación propia
consumen.                                                           tanto de maquinaria como de productos de limpieza, todos     Web: www.azafrandetradicion.com
Descripción: Asociación gestora del Libro genealógico PAZO DE QUIÁN, S/N - SERGUDE                      ellos con sello gallego. Nuestra marca se amplía hacia     Productos: Azafrán, aceite con azafrán, mermeladas con
de la raza Ovella Galega. Entre sus fines y funciones 15881 BOQUEIXÓN. A CORUÑA - ESPAÑA                   grandes proyectos como boxes de lavado para automóviles, azafrán…
destacamos: Ejercer el control de los animales de la raza.                                  los cuales fabricamos a medida según las necesidades de
Representar, defender y promocionar la raza Ovella Galega, Tfno: 629826728    981511922                  cada cliente bajo el nombre Stark Box.
sus producciones y a los criadores pertenecientes a la   E-mail: secretaria.cabalogalego@gmail.com                                             AZÚCAR D´CUBA
asociación. Desde la asociación se realiza asesoramiento      presidente@cabalogalego.com                Descripción: Ausavil 2, S.L. es la empresa matriz del
                                                               grupo y proveedora de tecnología y servicios para todas Ubicación: PAB1      Stand: E49
técnico; se participa en ferias agroganaderas y      Web: www.cabalogalego.com                     nuestras marcas, entre ellas STARK, de esta forma
agroalimentarias así como en jornadas divulgativas y                                     aportamos ingeniería, diseño y fabricación a todos nuestros
técnicas; promoción del logotipo 100% raza autóctona Productos: Promoción, fomento y puesta en valor del                                          Tfno: 645778689
Ovella Galega.                          caballo de pura raza gallega, para la práctica deportiva, productos. Ofrecemos soluciones para todo tipo de sectores
                                 hipoterapias y ocio. Cursos de formación y prácticas con y necesidades poniendo el sello Galicia en todo lo que      E-mail: tropikcuba@gmail.com
Firmas: LOGOTIPO 100% RAZA AUTÓCTONA OVELLA           caballos de pura raza gallega. Organización de eventos, hacemos.
GALEGA, ESPAÑA                          competiciones y exhibiciones hípicas. Museo del Caballo de
                                                                                             P roductos: Batidos naturales, café, cócteles, bocadillos,
                                                                                             tapas, zumos.
                                 Galicia en el Centro de Razas Equinas Autóctonas de Galicia
                                 (Sergude-Boqueixón ) A Coruña.                AUTOCARES RÍAS BAIXAS
 ASOCIACIÓN DE CRIADORES DO CABALO                                                                              BAMBI TEXTIL QMB
 DE PURA RAZA GALEGA (PURAGA)   Descripción: Organización                  del Campeonato Gallego
                  Morfológico “Copa Galicia”                 de caballos y yeguas de    Ubicación: PAB2     Stand: D40
                                 pura raza gallega. Organización de cursos de formación y                                  Ubicación: CARPA      Stand: A35
Ubicación: PAB1 / PAB3         Stand: H14 / B15                                    IGREXA, Nº 37
                                 organización de eventos y certámenes feriales en Galicia.
                                 Exhibiciones de enganche con caballos de pura raza      36143 SALCEDA                         CASIMIRO BARELLO MONCELLO N 2 - 3º PTA. B
PAZO DE QUIÁN S/N - SERGUDE                   gallega.Exhibiciones tradicionales de andadura gallega.   PONTEVEDRA - ESPAÑA                      03801 ALCOY. ALICANTE - ESPAÑA
15881 BOQUEIXON                         Exhibiciones de gimnasia acrobática sobre caballos de pura                                  Tfno: 649900362
                                 raza gallega.                         Tfno: 986856622
A CORUÑA - ESPAÑA                                                                                       E-mail: qmb.bambi@hotmail.com
                                                                E-mail: arpb@autocaresriasbaixas.com
 Tfno: 689419722                 Firmas:                                    Web: www.autocaresriasbaixas.com
                         CABALLOS DE PURA RAZA GALLEGA P.R.G., ESPAÑA                                                Productos: Sábanas, almohadas, toallas, colchas,
 E-mail: puraga@puraga.es                                                                                  artículos para el hogar.
                                                               Productos: Alquiler de autocares con conductor de 14 a
 Web: www.puraga.es                                                     81 plazas para excursiones, transfers, circuitos, caminos de
Productos: Levanza do Libro Xenealóxico, apoio ós ASOLAGADOS                                 Santiago, congresos, eventos, etc.               BANCO SABADELL
gandeiros e gandeias, fomento do cabalo de pura raza                                     Descripción: Autocares Rías Baixas es una empresa
galega, organización de concursos morfolóxicos oficiais, Ubicación: PAB1         Stand: D10              familiar con más de 90 años de historia con base en      Ubicación: PAB2      Stand: J1
cría ex situ, mantemento dun banco de xermoplasma,…                                      Pontevedra y Santiago de Compostela. Dispone de una flota
                                 LUGAR DE BELESAR, 132 - DIOMONDI                                              AVDA. OSCAR ESPLA, 37
Descripción: “PURAGA, traballamos para a conservación                                     de 135 vehículos para todo tipo de servicios, capacidades
                                 27548 O SAVIÑAO                       y adaptados a personas con movilidad reducida. Somos      03007 ALICANTE - ESPAÑA
dos cabalos de Pura Raza Galega, así como do seu sistema
de cría tradicional, dentro de diferentes liñas de traballo; o  LUGO - ESPAÑA                        especialistas en circuitos por Galicia, caminos de Santiago
                                                               y excursiones por toda España y Portugal. El equipo de      Tfno: 902030255
fomento do consumo da súa carne e produtos derivados,       Tfno: 696857016
a preparación de animais destinados á equitación,                                       conductores son nuestra mejor carta de presentación,      Productos: Productos y Servicios Financieros.
especialmente infantil, a selección e cría de exemplares      E-mail: finacabaleiroportela@hotmail.es          gracias a su experiencia y profesionalidad. Nuestro lema es
marchadores, e a creación e mantemento dun banco de        Web: www.pilaresdebelesar.com               calidad al servicio del viajero
xermoplasma e embrións.”
                                                                                               BARCELOS CIUDAD CREATIVA
                                 Productos: Vinos.
                                                               AUTOMÓVILES STARSKY                      Ubicación: PAB2      Stand: B16
                                 ASOPORCEL                                                          LARGO DR. JOSÉ NOVAIS, Nº 27
                                                               Ubicación: EXT2
                                                                                               4750-310 BARCELOS - PORTUGAL
                                 Ubicación: PAB1 / PAB3       Stand: G23 / B15     SÁEZ DÍEZ, Nº 25                         Tfno: 00351253811882
                                 AVDA. FÁBRICA DA LUZ, S/N                  32003 OURENSE - ESPAÑA                      E-mail: turismo@cm-barcelos.pt
                                 27004 LUGO - ESPAÑA                      Tfno: 988370402     616909270               Web: www.cm-barcelos.pt
                                  Tfno: 982226252                       E-mail: autosstarsky@gmail.com                Productos: Artesanía / Vinos Verdes / Casas de Turismo
                                  E-mail: asoporcel@asoporcel.es               Productos: Todoterreno y 4x4           Rural / Hostelería de Barcelos / Gastronomía / Camiño
                                                                                        de Santiago / Turismo Activo / Naturaleza / Patrimonio
                                  Web: www.asoporcel.es                   Descripción: Compra-Venta de vehículos de segunda Histórico y Cultural.
                                 Productos: Asociación de Criadores de la Raza Porcina Celta. mano.                             Descripción: Organismo Público.
                                 Descripción: Entidad Gestora del Libro Genealógico de la                                  Firmas: MUNICIPIO DE BARCELOS, PORTUGAL
                                 Raza Porcina Celta.
Catálogo de Expositores - Silleda, xuño 2019 - Abanca Semana Verde Catálogo de Expositores - Silleda, xuño 2019 - Abanca Semana Verde
También puede leer
DIAPOSITIVAS SIGUIENTES ... Cancelar