VERMAR LV FESTA DES - Ajuntament de Binissalem

 
VERMAR LV FESTA DES - Ajuntament de Binissalem
LV FESTA DES
VERMAR
BINISSALEM / SETEMBRE 2019
VERMAR LV FESTA DES - Ajuntament de Binissalem
VERMAR LV FESTA DES - Ajuntament de Binissalem
Salutació del batle
              LV Festa des Vermar

                           són els vinaters per fer els millors vins; els comer-
                           ciants, perquè “posen guapos” els seus negocis
                           per estar a l’altura de les circumstàncies; tots els
                           organitzadors, associacions i particulars, aquests
La vermada ja és aqui i un any més ens trobam    darrers participant amb seny i bon gust, decorant
immersos dins la nostra Festa. I ja en comptam    les seves taules pel sopar a la fresca i deixant al
ni més ni manco que cinquanta-cinc! I començam    més alt nivell la imatge d’aquest poble que tots i
a pensar en l’olor de la roba de pagès, en tot allò totes duim al cor. I també són protagonistes els
que hem viscut en les darreres edicions, en tots els participants de la gran quantitat d’esdeveniments,
bons moments que hem compartit amb els nostres    actes, desfilades, exposicions, encontres gastro-
                           nòmics: trepitjadors, pregoners, artesans, artistes,
veïnats, convidats i visitants. I se’ns posa la pell de
gallina! Perquè frisam de renovar totes aquestes   cuiners, esportistes...
experiències, tota la diversió, sentiment, arrels, cul-
tura, art i, sobretot, germanor i convivència.     Ara, com a batle d’aquest poble meravellós, vull
                            donar des d’aquí les gràcies a totes les persones
Després de molts mesos de feina, podrem passar que heu estat fent feina per fer possible un any
gust de tot allò que hem preparat per enguany, més la nostra gran festa: la Regidoria de Festes de
experimentam una sensació d’alleujament perquè l’Ajuntament, integrants de la Comissió de Festes
arriba el moment, però també de responsabilitat, i a totes i cada una de les persones que heu contri-
perquè volem que cada Festa des Vermar sigui buït amb il·lusió a omplir de contingut la LV Festa
millor que l’anterior, amb molta alegria i sense cap de Vermar, aportant el vostre imprescindible “gra-
incident. Una festa en la que tots i totes siguem net d’arena”. La feina ja està feta i sens dubte, el
protagonistes.                     resultat serà el millor possible. Bones festes!

Ho són els candidats a Vermadors i Vermadores,                  Temps de verema, 2019
que amb la seva valentia demostren un compromís                     J. Víctor Martí
amb aquest poble i amb les seves tradicions; ho                          Batle

                                                       3
VERMAR LV FESTA DES - Ajuntament de Binissalem
Pregó de Festes 2018
LIV Festa des Vermar

REFLEXIONS UNA MICA FRÍVOLES                    escampaven als quatre vents. Era una manera com qualsevol
A L’ENTORN DEL VI                          altra d’amagar desorientacions, vacuïtats i misèries mentals;
                                  gairebé com aquelles miquetes de pa que l’“hidalgo” tronat
He tingut escrúpols de donar a la impremta aquesta mena       s’espargia per la barba perquè ningú no pogués sospitar la
de reflexions que vaig confegir de pressa i corrents amb una    seva situació de forçat i constant dejuni.
sola i exclusiva finalitat: la d’esser llegides a manera de pregó
inaugural de la IV Festa de la Vermada que es va celebrar a        Per sort, tots plegats hem anat oblidant aquelles altes
Binissalem els dies 28 i 29 de setembre de 1968. L’ocasió      paraules dringadores i ens hem tornat a avesar als mots
afavoria la facècia, i a ella em vaig haver de sotmetre. Confii   manuals, útils com una eina, necessaris com el pa de cada
que el lector se’n farà càrrec i em sabrà dispensar la manca    dia. En aquest aspecte, ja que no en altres, la ruptura amb
de rigor, les inexactituds, en algun cas intencionades, i      el passat que immediatament ens precedia, ha estat prou
certes concessions, no gens males de descobrir, a la “críti-    satisfactòria.
ca-ficció”. Al capdavall res massa greu, em sembla; sobretot
si un hom adverteix per endavant que el material que dóna al       Però heu de creure i pensar que des que em feren la
públic no és apte per a investigadors i erudits. D’altra banda,   comanda d’obrir enguany la porta de Festa de la Vermada
vaig provar de dir, rient rient, algunes coses que també      amb això que, designant-ho amb un terme suspecte de cas-
poden esser dites amb posat seriós —o, si voleu, patètic— i     tellanisme, anomenen “pregó” —com volent dir que el sedàs
que, tot i essent òbvies, convé repetir adesiara.          és prou ample perquè hi passin les paraulasses—, un d’aquells
                                  mots dels meus anys vagament universitaris s’ha fet escàpol
   En el temps que jo m’acostava per la Universitat —i      del territori de l’oblit i se m’ofereix d’una manera massa
he de dir que no m’hi acostava gaire sovint, perquè vaig fer    temptadora com a punt de partida —i no us espanteu, que no
lliure els estudis, aprenent-me de memòria, a la manera de     ho dic massa seriosament— d’una possible metafísica de vi. És
la més arrelada tradició docent del país, les coses que calia    una paraula a tota orquestra, que ens arribava de les nebulosi-
saber per aprovar—; en el temps, doncs, en termes més        tats germàniques amb certes picants reminiscències diltheya-
precisos, de les meves aproximacions universitàries, s’usaven    nes i orteguianes: “Weltans chauung”. Aleshores la paraula
molt les paraules amb majúscula. Eren uns temps de grans      “Weltanschauung” amb la seva “u” estiragassada i misteriosa,
paraules, de paraulasses entabanadores, gairebé felices de la    cobrava un sentit gairebé màgic i venia a coronar el nostre
pròpia sonoritat plena de música que els mitjans de difusió     simulacre de saviesa. Però, de fet, aquesta paraula solemnial

4
VERMAR LV FESTA DES - Ajuntament de Binissalem
Lectura del Pregó de Josep Mª
Llompart de 1968 a càrrec de
l’atriu Caterina Alorda a proposta
de l’OCB Binissalem.
VERMAR LV FESTA DES - Ajuntament de Binissalem
Pregó de Festes 2018 / LIV Festa des Vermar

no significa res que no es pugui dir ben senzillament; significa,  més o menys poeta —a estones més, a estones menys— tenia
poc més poc menys, imatge o idea del món. De manera que       traça per fer rodolins tots plens d’afirmacions estimulants,
tots nosaltres, com a individus o com a col·lectivitat, podem    gairebé lapidàries. D’ell són aquells famosos versots:
dir que, conscientment o inconscientment, ampla o estreta,
portam la nostra particular “Weltanschauung” davall xella. És       Cap nació pot dir-se pobra
un poc com la vanitosa alegria de monsieur Jourdain, el per-       si per les lletres reneix;
sonatge molieresc, en descobrir que ell parlava en prosa. Tot i      poble que sa llengua cobra
amb això, em sembla que ara “Weltanschauung” ja no es diu         se recobra a si mateix.
gaire; ara deuen dir “dialèctica de la situació” o alguna altra
cosa per l’estil. No ho sé ben bé, però tant se val.           I d’ell són també aquests altres versots, no tan cone-
                                   guts ni divulgats, que vénen a exposar tot un mètode d’in-
    Fet i fet, l’única cosa que volia treure en net de tot    vestigació històrica:
aquest envitricoll és la possibilitat d’acostar-nos, ni que sigui
d’una manera més aviat frívola i com de per riure, al diagnòs-      La pedra filosofal
tic de la nostra idea del món aquí i ara, valent-nos d’una enjo-     de la història universal
gassadíssima metàfora en la qual el vi —tema per altra banda       pot trobar-se a tot areu.
il·lustre dins la història de la literatura universal— assumirà el    Qui sap lo que un poble beu
paper de protagonista. La “Weltanschauung” mallorquina de         sap totd’una lo que val.
1968 observada a través de les transparències d’un tassó de
vi vermell com aquell que aclaria la veu i la cançó de mestre       Vet aquí, doncs, el fil que podem anar resseguint
Gonzalo de Berceo, em sembla un tema prou apte per a         damunt damunt. Què bevem ara, els mallorquins de 1968?
la retòrica somrient que la circumstància demana. Abans       ¿Què hem begut tot al llarg de la història? ¿Què valem, per
de parlar-ne, i amb l’objecte de guanyar temps, us agrairé      tant, és a dir, quina idea del món regeix la nostra conducta
que doneu per reproduïdes, a gust vostre i d’acord amb els      com a poble? No és tan difícil —ja ho veis— conduir la facè-
termes consagrats per la tradició, les habituals expressions     cia cap a unes fites del tot serioses.
de gratitud i d’enhorabona als responsables d’aquesta festa
—que bé les mereixen— i les no menys habituals lloances a         Convé aclarir que no es tracta d’escorcollar si un poble
la bellesa de la Vermadora Major i la seva cort, bellesa d’altra   beu vi negre o vi blanc, xerès o malvasia. Si ens deturàvem
banda tan patent que no cal que jo la subratlli.           a esbrinar-ho, no entraria en joc la metàfora de la qual
                                   volem partir. Al cap i a la fi cada poble beu allò que pot. A
   Digue’m quina casta de vi beus i et diré qui ets. La idea   nosaltres, mediterranis, Déu ens va fer el do de la vinya. A
no és nova i fins i tot en tenim una claríssima formulació caso-   altres indrets, privats d’aquest do, han de suplir-lo amb ordi,
lana. Marian Aguiló, patriarca insigne de la nostra Renaixença,   amb blat, amb suc de poma o amb altres estranyes matèries,

6
VERMAR LV FESTA DES - Ajuntament de Binissalem
d’on es deriven begudes més aviat horrendes però ben cotit-    a un grapat de categories fonamentals, que puguin tipificar
zades per l’esnobisme universal. Tanmateix, el meu amic i     certes actituds col·lectives en el temps i en l’espai.
predecessor en aquest tràngol, Jaume Vidal Alcover, ja va
fer l’any passat algunes observacions ben agudes a aquest       Són encara els versots baldufencs del senyor Marian
respecte, i no és cosa de repetir-les. Insistesc que, en defi-  Aguiló que ens diuen, referint-se a l’antiquitat:
nitiva, cadascú beu allò que pot, i que, per als nostres fins i
efectes, no interessa la casta de bevenda. Allò que, en canvi,     “Vita vinum est” se deien
hem de tenir ben present és el sentit amb què un poble         un Lucreci i un Horaci,
beu, l’actitud d’aquest poble davant la beguda, i la idea que     i per ’xo aquells versos feien!
d’aquesta té com a indici i reflex de tot un seguit d’idees;      Com bevien!... i com reien
d’una “Weltanschauung”, a fi de comptes, si em permeteu        els fills immortals del Laci!
que per darrera vegada faci ús d’aquesta paraulassa.
                                    Encara que potser els fills del Laci no reien tant com
   El vi, com totes les coses d’aquest món, és allà, indi-   això és ara, aquests versos, més aviat barroers, serveixen
ferent, innocu, sense cap signe positiu ni negatiu, esperant   per qualificar una primera categoria de vi, la més noble:
l’ús que nosaltres n’haurem de fer. Podríem dir d’ell allò    el vi identificat amb la vida, el vi com a principi d’una
que Fra Anselm Turmeda, renegat il·lustre, intel·ligentíssim   activitat creadora, el vi que encomana la consciència i la
i barrut, deia dels diners: que poden fer bé i que poden fer   seguretat en un mateix, camí fermíssim de la veritat: “In
mal, donat que                          vino veritas”.

   fan l’home infernal                        En el fons de la rialla que Marian Aguiló atribueix
   e fan-lo sant celestial                   als clàssics, hi lia una fermesa clara i marmòria. Deixem
   segons que els usa.                     de banda, perquè hauríem de fer massa voltera, el sentit
                                 d’aquelles altres festes que els grecs oferien a honor de
   També el vi pot produir aquests mateixos contraris      Dionissos. N’hi ha prou de recordar que volien esser un
resultats. Tot depèn del signe, positiu o negatiu, que nosal-   vehicle de coneixença i d’acostament a la humanitat pròpia.
tres li donem en beure’l; tot depèn —i d’aquí arranca la     Vet aquí el vi dels clàssics, o, si ho preferiu, del mite dels
metàfora que he proposat— de la mena de vi en què nosal-     clàssics. Un altre poeta insular, Joan Alcover, ha parlat del
tres mateixos el transmudem.                   “vi de l’entusiasme”, i l’etiqueta em sembla perfecta com
                                 a rètol d’aquesta primera categoria: el vi que empeny els
   Hi ha, en efecte, des del llenegadís punt de vista on ens  pobles cap a la consciència d’ells mateixos, cap a l’acció fidel
hem vingut a situar, moltes castes de vi, estimulants i bene-   a la seva òrbita, cap a un futur que proven d’edificar-se; el vi
factores unes, ensopidores les altres. Provem de reduir-les    que va donar color al mar que Odisseu trescava.

                                                                7
VERMAR LV FESTA DES - Ajuntament de Binissalem
Pregó de Festes 2018 / LIV Festa des Vermar

   Molt més que els fills del Laci, però també —val a          És a dir, aproximadament: “Quan som dins la taver-
dir-ho— més dramàticament, reien de segur els “goliardi”       na no ens preocupam dels problemes terrenals; sinó que
i “clerici vagantes” que, al voltant d’una taula de taverna,     ens llançam al joc, en el qual ens afanyam sempre”. Hi ha,
provaven d’oblidar, a glops de vi i de versos llatins, les seves   doncs, una diferència molt profunda en relació al vi que hem
vides miserables, afamegades i vagabundes d’estudiants de      convingut a suposar que els clàssics bevien. Tots dos són vins
la sopa i capellans sense benefici. La poesia dels goliards,     alegres, només que en el dels clàssics hi ha el desig d’actuar
oberta com una estranya flor en el camp tan complex i tor-      damunt la realitat, i en el dels goliards hi ha la pruïja d’actuar
bador i apassionant de l’Edat Mitjana, és la gran poesia del     al marge de la realitat, fugint d’ella i oblidant-ne l’existència.
vi. Sol esser alegre i sanitosa com una riallada rabelesiana,    El vi dels goliards no és, per tant, el vi de l’entusiasme, sinó
sobretot quan contempla la humanitat com una immensa         que ja forma part d’una altra categoria: allò que podem ano-
confraria de bevedors:                        menar el “vi de la rauxa”, o, potser més exactament, el “vi de
                                   l’alegria alienadora”. Un vi perillós, no mortal de necessitat,
   Bibit hera, bibit herus,                    però que convé usar amb mesura.
   bibit miles, bibit clerus,
   bibit ille, bibit illa,                       Davallant un graó més d’aquesta escala on hem anat
   bibit servus cum ancilla,                    a raure, trobarem un vi de “bouquet” exquisit però de molt
   bibit velox, bibit piger,                    poc grau. Un vi que és un engany, una trampa contra la qual
   bibit albus, bibit niger,                    hauríem d’estar sempre previnguts. El vi que bevien, per
   bibit puer, bibit canus,                    exemple, els feliços habitadors de al-Andalus. La trampa ja
   bibit praesul et decanus,                    venia d’arrel, perquè, fidels a la llei mahometana, els estava
   bibit ista, bibit ille,                     prohibit de beure vi. Però al-Andalus era prou enfora de la
   bibunt centum, bibunt mille.                  Meca, i ells, que tenien una il·limitada vocació de felicitat i
                                   de confort, ja se les enginyaven per elaborar uns sucs vaga-
   Però alerta, perquè darrera aquesta alegria aparentment    ment ortodoxos o que poguessin passar com a tals.
eufòrica, hi ha un començ d’alienació, de fugida d’un mateix
i de la realitat dins la qual es troba. Els goliards ens vénen a      Poques literatures poden enorgullir-se de posseir una
confessar el seu joc d’evadir-se d’un món que els maltracta i    poesia tan bella, tan freda i tan buida com la que produïren
que, tanmateix, vulguin o no, és allà, a la sortida de la taverna:  els primfilats poetes de al-Andalus. El vi hi és un element
                                   decoratiu de primera magnitud. “Eren feixugues les copes;
   In taberna quando sumus,                    emperò quan les ompliren de vi pur, tornaren lleugeres i
   non curamus quid sit humus,                   semblava com si haguessin d’emprendre el vol, talment com
   sed ad ludum properamus,                    els cossos s’alleugereixen amb les ànimes”, diu bellament el
   cui semper insudamus.                      poeta eivissenc Idris ibn al-Yaman, també anomenat al-Sa-

8
VERMAR LV FESTA DES - Ajuntament de Binissalem
biní. La imatge és tan perfecta com insubstancial, i reflec-        La quarta categoria que, seguint endavant amb la
teix un joc que no és el joc dramàtic i cridaner dels goliards,    nostra humorada, podem establir, és un vi tèrbol i del tot
sinó un joc plàcid i esgotat en ell mateix. El procés d’alie-     reprovable; un vi ple de sinuositats, d’atractius misteriosos
nació es ve a consumar així d’una manera total, i els poetes     i perversos, i, a la vegada, de perills mortals. Té, emperò,
de al-Andalús, ben menjats i ben beguts, ens ofereixen una      damunt el vi del felicisme, l’avantatge de no fer el paper
tercera categoria de vi: el “vi del felicisme”. Un d’ells. Abu    del llop amb pell d’ovella. A diferència de l’altre, és un vi
Bakr Muhammad ibn al-Qtyya, cortesà del rei Mutàdid,         satànic que, com a tal, fa el posat satànic. És a dir, no enga-
dóna una norma de vida ben temptadora: “Beu el vi vora la       nya ningú. Els romàntics, i sobretot el seus néts i hereus,
fragant assutzena tot just florida, i forma de matí la teva ter-   els simbolistes —que no se’n pensaven cap de bona—, el
túlia quan s’obre la rosa”. I ja podem pensar de quines coses     varen descobrir, definir i glorificar. Un poeta del nostre país,
parlarien en aquella tertúlia. Traduint-ho a termes d’ara,      Miquel Costa i Llobera, el denunciava amb veu estentòria:
diríem que d’un creuer per la Mediterrània, d’algunes noces
reials, d’algun possible negoci fabulós, del darrer model de        Jovent, aqueixa copa d’art vesànic
cotxe o qui sap si de les possibilitats del Reial Madrid per a       i subtils filtres, llança-la,
esser campió de lliga. La qüestió era passar-ho bé, diver-         que et brinda l’opi del nirvana búdic
tir-se i pensar poc. Oblidar tota mena de futur previsible.        o el vi de les Eumènides.
Si el vi dels clàssics impulsava cap a la presa de consciència       Elles, crinades de serpents,
i cap a la responsabilitat, aquest altre condueix a la incons-       ompliren de llur verí tal pàtera;
ciència i a la irresponsabilitat. Si el vi dels goliards era ric de    qui en beu, un cap d’Orestes a les Fúries
contingut, el del felicisme és d’una buidor aclaparadora.         ha consagrat per víctima!

   Es comprèn que al-Andalus havia d’acabar malament.          Potser no n’hi havia per tant, però Déu n’hi do. La
Perquè per molt que els seus ciutadans s’embriagassin amb       veritat és que l’aliança del vi i de l’opi no deixa d’esser ben
el vi del felicisme, el futur era allà a la vora, a punt de fer-se  característica. Així Baudelaire es complau amb les virtuts
present; i, quan això va succeir, els va atrapar amb les mans     narcotitzants del vi, i canta el vi dels pedacers, el vi del
ben buides.                              solitari, el vi dels amants, el vi de l’assassí. No hi ha dubte
                                   que el “vi de les Eumènides” —respectarem, en homenatge
   Compte, doncs, amb el vi del felicisme i el seu “bou-      a mossèn Costa, aquesta denominació una mica pedantes-
quet” dolcenc. Un vi que ja no és, no diguem entusiasta com      ca— és a l’extrem oposat del vi de l’entusiasme. En tot cas,
ho era el dels clàssics, sinó ni tan sols alegre com el dels     seria el seu un entusiasme a la inversa, que, per comptes de
goliards. Un vi que és, senzillament, agradós i còmode. Ja he     situar l’home part damunt de totes les coses, situaria totes
dit que té ben poc grau, i per això torna agre a la primera      les coses part damunt de l’home. L’alienació alegre i l’aliena-
envestida.                              ció feliç esdevenen alienació tràgica. Tot i amb això, aquesta

                                                                  9
VERMAR LV FESTA DES - Ajuntament de Binissalem
Pregó de Festes 2018 / LIV Festa des Vermar

mena de vi és més capaç de despertar les consciències que        ¿Quin és, doncs, el vi que els mallorquins hem begut i
l’arrauxada vinassa goliardesca, i té —no cal dir-ho— molt    bevem?
més cos que aquell que, d’amagat del Profeta, bevien els        La nostra història no és precisament una història alegre,
poetes de al-Andalus. Pot oferir fins i tot algun emocionat    però sí emotiva i alliçonadora. Ben poques vegades ens ha
miratge místic, com quan el mateix Baudelaire fa que l’àni-    pujat al cap el vi de l’entusiasme, el vi dels clàssics, el vi de la
ma del vi digui a l’home:                     pròpia consciència i l’assenyada claror, i potser mai el vi de la
                                 rauxa, perquè en el fons de tot som un poble trist, que no se
   Damunt tu jo cauré, vegetal ambrosia,            sap espassar les penes cantant. Potser sí que aquells pagesos
   gra preciós llançat per l’etem Sembrador,          que en el segle XV assetjaven la ciutat o aquells agermanats
   perquè del nostre amor neixi la poesia            que en el XVI es feien amos de l’illa per a instaurar-hi una
   que s’alçarà envers Déu com una rara flor.          autèntica revolució que rompés unes estructures injustes i
                                 endogaladores, creien de bona fe haver begut el vi de l’entu-
   Però dins aquest quart gènere, i com a espècie ben     siasme; però al capdavall el resultat va esser com si aquell vi
diferenciada del vi de les Eumènides, hi ha una casta de vi    hagués estat el de les Eumènides. A partir d’aleshores, només
absolutament ensopidora i descoratjadora per tots cantons:    un vi, el de la peresa, va esser la nostra beguda.
aquella que Rimbaud anomenava “le vin de la paresse”, és
a dir, el “vi de la peresa”. Si un poble el tasta, ja podem       Vivim, però, una època de miratges i de fàcils engres-
assegurar que està fet d’ell. Hem parlat d’alienació alegre,   caments. En el repartiment de papers de la gran comèdia,
d’alienació feliç i d’alienació tràgica. Ara hauríem de parlar  ens ha tocat el de la frivolitat, el de l’illa feliç on tothom viu
d’alienació integral. Si el vi que bevem és el de la peresa, ja  bé i somriu al turista i li ofrena rams de flors. L’illa feliç on
hem renunciat a tot entusiasme, a tota alegria, i ni tan sols   sempre fa sol i el mar és sempre blau i no fa mai ni fred ni
no aspiram a una felicitat confortable i egoista.         calor. L’illa feliç al marge de tot problema una mica seriós
                                 o una mica profund, massa ocupada muntant la farsa del
   Ens aconhortarem amb un anar fent i un anar tirant,     divertiment. El país, en definitiva, on no val plantejar res que
amb renúncia total a pensar nosaltres mateixos, a decidir     tengui alguna dimensió un poc inquietadora. I el mal és que
nosaltres mateixos, a ser nosaltres mateixos, perquè uns     la peresa ens ha fet tan plàstics, que correm el perill d’arri-
altres pensen i decideixen i són per nosaltres. N’hi ha que    bar-nos-ho a creure. No fa gaire vàrem haver de sentir com
d’això en diuen sucursalisme. Quan a un poble li enterboleix   un senyor vingut de fora deia públicament que s’hi trobava
el cap el vi de la peresa, deixa d’esser poble i es converteix  molt bé, a Mallorca, perquè aquí pot oblidar que existeix la
en sucursal.                           guerra del Vietnam i que en el món hi ha maldecaps i pro-
                                 blemes. I això ho vàrem haver de sentir dir sense que la cara
                                 ens caigués de vergonya. Molt alerta amb aquests que ens

10
fan el cuc de l’orella malalt de tant repetir-nos que l’home       Oh, Maria! El vostre somrís floreix amb els raïms de la
només viu de pa i de toros. Alerta, perquè aquests ens volen    tardor, i els pàmpols, ferits per la mà subtil de la tramuntana,
fer beure a barrals el més subtilment enganyador de tots els    encatifen d’amor la vostra carrera. Arribau a punt per a la
vins: el vi del felicisme. Alerta, no sigui cosa que, com els   verema. Els ceps us ofereixen amb rubor l’emmelada delícia
ben menjats i ben beguts poetes de al-Andalus, restem de      que ha congriat la virior de l’estiu, i, quan l’últim grill faci
cop engrunats dins el nostre propi benestar sord i cec.      vibrar les cordes de la fosca amb un enyor d’alfabeguera,
                                  rajaran sang dessota els vostres peus.
   Ja sé —i permeteu que ho digui amb tot de reminis-
cències espriuianes— que la nostra terra és bruta, trista,        Perquè sang és el vi que alleugera les ànimes. Sang
dissortada, molt covarda i salvatge. Però, al cap i a la fi, som  dels homes i de l’Home; sang de la terra que ens sustenta
d’una vella i cansada raça que ha peregrinat i escoltat. Una    —aquesta terra damunt el mar voluble, maledicció nostra,
raça avesada a les humiliacions i capaç de tots els errors, de   benedicció nostra, que la justícia i la misericòrdia del Pare
tots els desistiments. Una raça, però, que coneix la pietat i   ens han donat per al nostre dolor i el nostre goig. Sang
la gràcia consoladora del somrís, i a la qual ni cap Auschwitz   dels morts de la terra, de la cam i la feblesa, del patiment
ni cap Treblinka no han embrutat les mans.             i l’acompliment dels morts de la terra. Sang del vostre Fill
                                  preclar, terra com nosaltres, dolor i goig com nosaltres,
   Jo vull creure que aquesta raça encara és prou forta     mort com els nostres morts.
per a suportar l’empenta generosa del vi de l’entusiasme.
Tant de bo si d’aquesta vermada que avui festejam brollava        Feu, oh Santa Maria de Robines, la gloriosa verema de
el vi sanitós que obre els ulls i desperta les consciències; el  la sang. Que l’àmfora del vi generós no es vessi endebades
vi que ens podria retornar a nosaltres mateixos i a l’òrbita de  pel rostoll hivernenc de la humanal misèria, ans abeuri els
la nostra pròpia es-trella.                    solcs de la collita futura, encetada verdor de la definitiva
                                  primavera del Pare, qui, en la unitat del Fill i de l’Esperit
   Això vaig voler demanar, fa una bona partida d’anys,     Sant, viu i regna pels segles dels segles. Així sia.
quan el gran amic Llorenç Moyà Gilabert, que aleshores
preconitzava la restauració —o la instauració, tant se val—
del culte a Nostra Dona de Robines, em va pregar que                     Pregó de Sa Vermada de l’any 1968
compongués una oració a la Mare de Déu binissalemera. I                          de Josep Mª Llompart
és amb aquella oració que m’abelleix posar avui punt final a
les meves paraules:

                                                                11
Esperança            El temps en que amurgonava
                del cep mare va sortir
                                Amb la verema acabada
                                vendrà jornada festiva
Concurs de glosses 2018     un serment color de vi     i d’un cup de pedra viva
Primer Premi          i el sofre amb pedra blava   i una bóta congrenyada
                no va trobar-se cap trava,   sortirà bona l’anyada
                el ritme dels talladors    amb perfum de malvasia.
                va ser viu i esponerós,    Ell gaudeix sempre del dia
Mirant el blau horitzó     els coves n’eren ben plens   on mostren les balladores
tanca els ulls, està content,  i feien treure els alens    el ball de les vermadores
veu que ara el seu present   a uns ràpids traginadors.   a ritme de xeremia.
és molt esperançador.
Té el celler ple d’il·lusió,  Ell pensa amb aquest procés  Però tot això es transforma
enguany tot ha sortit bé,    de jornades previsores     en un crit que el desconcerta
la poda feta al gener      on antigues portadores     - Yallah, Mohamed desperta!
ha tret el cep amb potència   de fustes de garrovers,    Ell ho rep com una morma
i arrela tota l’essència    han fet forts a uns cimalers  la realitat treu forma...
de l’empelta del febrer     que si han deixat la pell   el somni queda amb quimera...
                abocant dins el cubell     ja ha tornat a la pastera
                d’un carro de roda plena.   dins ones de blau obscur
                Així es fa la verema      i no sap que el seu futur
                de raïms de bon nivell     du en el cep la fil·loxera.

                                Xavier Ferriol Martínez
                                (Llubí)
Programa d’Actes
LV Festa des Vermar

                                           única i exclusivament
                     DIVENDRES 13                responsabilitat del
                                           participant. És obligatori
                     De 18 a 20:30h               dur casc durant tot el
                     Itinerari patrimonial:           recorregut, sense el seu ús
                     Binissalem. Un passeig           no es podrà participar.
                     en temps de verema             Organitza: Grup Esportiu
                     Trobada a la plaça de l’església      Gomila.
                     de Santa Maria de Robines.         Més informació al final del programa
                     L’activitat es desenvoluparà al Centre
                     Històric de Binissalem.           A les 10h al camí de Son Roig km. 2
                     Condueix l’activitat Maria Coll i Borràs.  (aeròdrom de Binissalem)
                     Difusió de patrimoni.            Exposició estàtica d’aeronaus ULM,
                     Activitat gratuïta. Places limitades    Exposició d’aus rapinyaires i
                     Inscripcions al 629 57 31 14        Exhibició de vols amb falcons
                                           Regal de “Baptismes de l’Aire” als nins/
                     Al carrer Goleta, GOLETART
DIUMENGE 08                                      es i joves que venguin (places limitades),
                                           és necesari per participar que els menors
Festa de Sant Gall a Biniagual                            vagin acompanyats del pare, mare o tutor.
A les 17:30h Ballada dels Caparrots    DISSABTE 14                 Regal de baptismes amb Blokart per a
acompanyats dels Xeremiers.                              tots els interessats. Exposició d’aeronaus
                     A les 9h
Seguidament Jocs tradicionals                             ultralleugeres. Exposició de maquetes
a càrrec de Binitrui.           Torneig de Truc Vermada 2019
                     Organitza: Pub Cuplé            d’aeronaus de’n Joan Borel. Exposició
A les 19:00h Missa oficiada per                            d’aus rapinyaires i exhibició de vol de
mossèn J.J. Llamero            Col·labora: Ajuntament de Binissalem
                     Més informació al final del programa
                                           falcons amb el falconer Pau Bennàssar.
Gelat i coca per tothom.                               Batejos en Blokart amb Santi Oliver
Acompanyament dels Xeremiers                             (campió del món). Exposició de material
i els Caparrots de Binissalem.      A les 9h
                                           del servei de recerca i salvament SAR.
                     XL Diada ciclista Festa des Vermar
                     Sortirem de davant l’Ajuntament cap els   Col·laboren: Ajuntament de Binissalem, Associació
                     carrers Mostra, Gaspar Vallès, Can Julià,  Aviació a les Aules, Associació Balear de Blokart,
DIMARTS 10                                      Protecció Civil, Club de Vol “Es Cruce”, Aeròdrom
                     Pont des tren, cementeri Vell per acabar  de Petra, Aeròdrom de Binissalem, “Patín de Cola
A les 12h al Centre de Salut       a Can Arabí amb una berenada tots junts,  Aviación”, “Aeroclub de Camarenilla”, Aeròdrom de
Inauguració de l’Espai de joc       jocs amb bicicleta i sorteig de regals   Son Albertí, Exèrcit de l’Aire, “Base Aèrea de Son Sant
                                           Joan”, Esquadró del SAR (Servicio Aéreo de Rescate
del Centre de salut, dissenyat i muntat  L’organització recomana que durant     y Salvamento), “Real Aero Club de Balears” i Balear
pel Consell d’Infants de Binissalem    el recorregut, els participants no es    Helicòpters.
i finançat per l’Associació del Rebost  desviin del circuit establert, en cas
solidari i l’Ajuntament de Binissalem.  contrari qualsevol incidència serà
Programa d’Actes / LV Festa des Vermar

A les 14h al carrer Concepció                                          DIMARTS 17
Cursa ciclista Festes des Vermar.
                                                        A les 19h a l’IES Binissalem
II Memorial Miquel Pol
                                                        Taller per a famílies: Segur que
A les 18h al pavelló Antoni Ladària                                       el meu fill o la meva filla NO beu???
1r torneig BCR Festes des Vermar
                                                        A les 21h a Can Gelabert
CB Binissalem BCR - CB Granollers BCR
                                                        XIII Tast de vins
A les 18:30h davant Vins Nadal                                         Dirigit per Adam Perkal
                                                        amb vins de Sudàfrica.
Correguda de bótes.
                                                        Preu: 6€. Venda de tiquets a
Dirigit a persones majors de 18 anys.
                                                        l’Ajuntament els dies 12, 13 i 16 de
Organitza: Vins Nadal
                                                        setembre de 8:30 a 14:30h.
Col·labora: Ajuntament de Binissalem
                                                        Places limitades.
Més informació al final del programa
                                                        Organitza: Enofles de la Parra
                                                        Més informació al final del programa
Al carrer Goleta, GOLETART

DIUMENGE 15                    A les 19h al Cuplé                      DIMECRES 18
                          Torneig de futbolí                      A les 19:00h. al Parc de Sa Rectoria
A les 19h a la Plaça de l’Església         Organitza: Pub Cuplé                     La màquina gramòptica universal
BIM (Ballada important a Mallorca).        Més informació al final del programa
                                                        Espectacle per a públic familiar
És una trobada especial de ball en linea,
                                                        (totes les edats), que combina teatre,
amb la temàtica “ADEU A L’ESTIU”.         A les 20h a la Casa Museu                  màgia, audiovisual, música i autòmates.
Hi haurà ball, la plaça decorada amb motius    Llorenç Villalonga                      A càrrec de la companyia
estiuencs, degustació de productes i        Biel Font: peregrí dels blaus                Marino e Marini.
recollida solidària d’aliments i molta diversió.  El disc Peregrí dels blaus (Blau, 2018)           Organitza: Biblioteca Municipal
Organitza: Linedance Balear            és el primer del palmesà Biel Font en
                          llengua catalana i amb música original.           A les 20h a Cals Agustins
A les 19h a Can Gelabert
Inauguració de les exposicions:
                          Peregrí dels blaus (Blau, 2018) és un projecte poètic-    Microvermada 2019
                          musical que s’acompanya en el disc editat amb
                                                        a càrrec de Myotragus Teatre
Obres Seleccionades al 41è             il·lustracions fetes per la germana del músic Marta Font,
                                                        5 peces de teatre breu relacionades amb
                          i en el qual hi ha les participacions de Marta Elka i Toni
Certamen d’Arts Plàstiques i Visuals        Pastor, Joan Frontera (Al-Mayurqa), el mateix Victor     el vi i la Festa des Vermar.
Vila de Binissalem 2019              Uris o l’Orfeó d’Alaró, entre altres.
                                                        Preu: 3€ per peça
Wanted - Jean Marie del Moral, Pep         Preu: 5€ anticipada (entradium)               Reserves 653 08 74 29
Maur i Biel Mesquida                8€ taquilla
Escola d’ahir Col·labora: Miquel Roig       Inclou: tast de vins Supernova, del Celler
Actuació musical                  Can Verdura, D.O. Binissalem
DIJOUS 19                   DIVENDRES 20
A les 18h al Parc de la Rectoria       A les 18h, just davant Can Novell
Taller d’ungüents naturals          Benvinguda a sa Vermada
A càrrec de l’associació Mans i terra
                       Un bon glopet de vi dolç
i dinamitzador juvenil
                       i tonades des Vermar,
Inscripcions a www.mansiterra.org
                       i ballades per llevar
o al telèfon 682 656 998
                       a ses sabates sa pols.
De 18:30 a 20:30h a la DO Binissalem     Que es carros tornen a entrar
(Carrer Celler del rei nº 9, 1er pis)     com feien un temps primer.
Les aromes del vi amb la           Que un bon binissalemer
DO Binissalem                 ha de voler recordar          A les 20h a l’Ajuntament
Curs de tast de vins             com era es temps de vermar       Recepció de les Vermadores
                       i aquells Talls de Vermadors.
LV Festa des Vermar                                 i Vermadors. Seguidament, la comitiva,
                       Que sa Festa fa ajuntar
Principals aromes del vi, tast de vins                        el grup de Benvinguda a la Vermada i els
                       a pobres i a senyors,
blancs, rosats i negres. Identificació                        xeremiers es dirigiran cap a l’Església per
                       i així, amb tots ets honors,
d’aromes. Principals característiques de la                     procedir a la Imposició de Bandes als
                       Benvinguda li hem de dar.
DO Binissalem i varietats autòctones.                        Vermadors i Vermadores.
Preu: 10€                   Si ens voleu acompanyar
Data límit inscripció: 16 de setembre     en aquesta passejada,         A les 20:30h a l’Església
Formulari d’inscripció:            un poc abans de les sis        Pregó de festes, a càrrec de Miquel
https://forms.gle/wz8rhLw1Jj38B1ox5      devers Can Novell serem,        Nadal amb l’actuació del Cor Cantilena
info@binissalemdo.com             i pes poble escamparem         sota la direcció d’Agustina Miquel.
telèfon 971 51 21 91             de sa Vermada, s’encís.        Presenta l’acte Virgínia Moll Pascual.
                       Organitzen: Tall de Vermadors,
A les 20h a les pistes de tennis                           A les 20h a Cals Agustins
                       Amics dels Cavalls i Associació
XIX Open Festes des Vermar          Arròs amb Salseta.           Microvermada 2019
                       Participen: Caparrots de Binissalem  càrrec de Myotragus Teatre
A les 20h a Vins Nadal                                5 peces de teatre breu relacionades amb
Desfilada de roba de la creadora       A les 19h a Can Gelabert        el vi i la Festa des Vermar.
Mercedes Oliver i tast de vins.        Obertura del              Preu: 3€ per peça
                       XXXII Concurs de Cossiols       Reserves 653 08 74 29
A les 20h a Cals Agustins
                       Més informació al final del programa
Microvermada 2019                                  A les 20:30h a les Sales parroquials
càrrec de Myotragus Teatre          A les 20h a les pistes de tennis    Inauguració de l’exposició de pintures
5 peces de teatre breu relacionades amb                       de Catalina Vallés.
                       XIX Open Festes des Vermar
el vi i la Festa des Vermar.
                                                               17
Programa d’Actes / LV Festa des Vermar

DISSABTE 21                                        DIUMENGE 22
XX FESTA                                         LXVII Homenatge a la Vellesa
DELS TREPITJADORS                                     10:30h Concentració davant
Organitza: Joves des Trui                                 l’Ajuntament. Després tots junts anirem
                                             cap a l’Església, acompanyats per la colla
A les 10h                                         de xeremiers de Binissalem i els gegants
Voltant voltant                                      Jaume i Aina.
Cercavila popular previ al “xupinasso”                          11h Missa d’honor per als nostres
de la festa dels trepitjadors, guiats per                         padrins i padrines oficiada per mossèn
grups musicals, per començar amb bon                           J.J. Llamero i en sufragi dels majors que
peu les nostres festes.                                  no són entre nosaltres. Amb l’actuació
                                             del Tall de Vermadors, de na Maria
A les 12h                                         Cànoves, i dels gegants Jaume i Aina.
Pregó inici de festa                                   En acabar dinar pels homenatjats.
Concentració davant el balcó        Atenció: No es serviran fideus ni es
de l’Ajuntament i inici de la festa.    tornaran els doblers a la gent que no     A les 17.30h a la Plaça de l’Església
Col·labora: Xamo Xamo.           vagi vestida amb el vestit tradicional    XXI Concurs de trepitjar raïm
                      de trepitjador (no valen camisoles,      Com sempre, es comptarà amb la
Tot seguit, a la zona del poliesportiu   vestits llargs, camises blanques, etc...).  presència de Dionís, déu grec del vi,
Gran batalla de raïm            L’organització es reserva el dret de no    i la invocació dels seus poders...
                      servir fideus a qui no vagi ben vestit o no  La concentració dels participants
A les 14h i fins a les 00:30        es comporti com a bon ciutadà.        es farà a les 17h al cantó de can Mequis
a la Plaça de l’Església          Pensau a dur el tassó de plàstic.       (cantonada carrer de Bonaire amb
Dinar i Festa dels Trepitjadors                              carrer de Llorenç Villalonga).
                      Seguirà la festa amb les actuacions      Organitza: Associació Arròs
El dinar serà de fideus de vermar.
Hi haurà seients numerats, per tant, la   musicals de Tardes en el café,        amb Salseta.
gent que vulgui seure amb la seva família  Islanders, Val 9, Dj Biel Castell       Patrocina: Ajuntament de Binissalem.
o colla d’amics, recomanam que agafi els  i Dj Comandante                Més informació al final del programa

tiquets tots plegats.            Organitza: Joves des Trui
Més informació al final del programa    Col·labora: Ajuntament de Binissalem     A les 19h a Can Gelabert
                                             XXXII Concurs de Cossiols
                      A les 19h a Can Gelabert           Més informació al final del programa
                      XXXII Concurs de Cossiols
                      Més informació al final del programa

18
Programa d’Actes / LV Festa des Vermar

DILLUNS 23                A les 20h a la Plaça de l’Església
                     Actuació de l’Escola de ball
A les 21h al Teatre Municipal
                     del Tall de Vermadors
Entrega de premis del XXIII Concurs
de gloses i Combat de glossat
Organitza: OCB Binissalem
Col·labora: Ajuntament de Binissalem   DIJOUS 26
Més informació al final del programa
                     A partir de les 18h
                     IX Cursa rural Intervinyes
                     Festes des Vermar
DIMARTS 24                Sortida: Bodega José L. Ferrer, Binissalem
A les 20h a les pistes de tennis     Distància: 6,5 kilòmetres
XIX Open Festes des Vermar        Inscripcions: http://www.elitechip.net
                     Més informació al final del programa
A les 20.30h i fins a la 1:00h                             A les 20.30h i fins a les 03.00h
al Pati cobert de l’Escola Graduada    A les 21h i fins a les 00.00 h        Sopar a la fresca
Sopar per a la Gent Gran         XXXVIII Festa de Fideus de Vermar      Convidam tot el poble a endiumenjar el
Per a majors de 60 anys empadronats    Tots a Can Arabí per a poder menjar     carrer, a treure cossiols, a obrir les portes
a Binissalem. Sopar i animació musical.  uns bons fideus de vermar.          als visitants i a acollir als nostres familiars,
Recollida de tiquets a l’Ajuntament.   Amb l’actuació dels Xeremiers,        amics i amigues a sopar a la fresca
Imprescindible presentar el DNI.     Correfoc inaugural dels Dimonions de la   acompanyats pels Xeremiers.
Més informació al final del programa   Fil·loxera amb l’espectacle “Sent olor…”
                     i seguidament el grup Duo Phonics.      La recollida del vi es farà a la cotxera del
                     L’Ajuntament recomana que la pujada es    convent de la Caritat el mateix dia de la
DIMECRES 25                faci a peu i que cada persona dugui els   inscripció. Dies 24 d’11 a 13h
                     seus propis plats i coberts.         i 25 d’11 a 13h i de 17 a 19h.    CONCENTRACIÓ,
A les 18h a la Plaça de l’Església    Hi haurà venda de coques per part                           SORTIDA
                                            Import 1€ per botella de vi
Taller de decoració de botelles de vi   de l’Agrupament Escolta Pedra Viva.
                                                                 I PUNT
                                            (1 botella de vi cada 6 persones). D’ABOCAMENT
pel Sopar a la Fresca           Col·labora aportant el vi                               AL POLÍGON

Inscripcions al Tel: 682 656 998     el celler José L. Ferrer.          La Policia Local començarà a
Organitza Associació Mans i Terra i    Més informació al final del programa     tancar carrers a partir de les 16h
Dinamitzador Juvenil                                  del divendres 22. Per raons de seguretat,
                                            emergència o organització, l’Ajuntament
A les 20h a les pistes de tennis                            es reserva el dret de tancament, o no,
XIX Open Festes des Vermar        DIVENDRES 27                 de determinats carrers. Es demana
                     A les 8h                   col·laboració en retirar els vehicles que
                     Mercat a la Plaça des Rasquell.       puguin molestar als qui sopen.

20
El servei de recollida de fems començarà    A les 00:30h                          De les 17:30 a les 23h
       a les 3h de la matinada. L’horari del Punt   A la Plaça de l’Església                    Al Parc de la Rectoria
       Verd és de 7 a 14h i de 17 a 20h.        Correfoc a càrrec de Sa Fil·loxera               Obertura de la XVI Fira del Vi
       Només es recollirà el rebuig.          de l’Infern amb l’espectacle                  A les 20h Inauguració oficial
                               “… De carn humana”                       Organitza: Agrupació de Fires i Festes
       Tots els visitants o familiars que venguin                                   de Binissalem.
       de fora vila poden entrar pel camí de      Recomanacions de seguretat: Portar roba de cotó,        Patrocina: Ajuntament de Binissalem
       Pedaç, on hi trobaran aparcament        preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.
                               Protegir-se el cap amb un capell que cobreixi tot el
       habilitat al polígon i també n’hi haurà a les  cap i tapar-se el clatell amb un mocador de cotó.       A partir de les 21:00h i fins a les 04:00h
       zones del Restaurant Sa Vinya, camí de     Protegir-se els ulls i també les ulleres. Portar calçat    a la Plaça de l’Església
       Son Roig i Supermercat Spar.          adequat (esportiu, de muntanya). Tenir cura de tapar-
                                                               Gran revetlla amb l’actuació de
                               se les orelles per disminuir els sorolls de les explosions
                               pirotècniques. Obeir les indicacions dels serveis d’ordre   Orquesta Maritim, Joan Xanguito,
       Hi haurà serveis especials de tren:       públic i de sanitat. Respectar les figures de foc, els     Societat Anònima, Disccovers
       Palma-Binissalem                seus portadors i els músics. Seguir en tot moment les
       23:10h / 00:40h / 02:10h            indicacions dels dimonis. Assabentar-se abans de l’inici
                               del recorregut del correfoc i dels punts d’assistència     De les 19 a les 23h al carrer Sa Mostra
       Binissalem-Palma                sanitària. En el cas de patir cremades, dirigir-se
       00:00h / 01:30h / 03:00h            immediatament als punts d’assistència sanitària. En cas
                                                               Punt d’informació per conscienciar
                               de perill, seguir les instruccions dels dimonis. Tenir cura  a la ciutadania en general i al jovent en
                               dels infants: no es recomana pujar-los a les espatlles     particular en contra de la vergonya de les
                               ja que el foc està a l’altura dels seus ulls. La plaça i els  agressions sexistes a les festes
                               seus voltants són zona de foc. El públic que participa
                               en el correfoc és el primer i únic responsable dels
                               accidents que puguin succeir en cas de no complir les     De les 22 a la 1h de la matinada
                Carrer des Fang        recomanacions i mesures assenyalades. En cas de no       al carrer Sa Mostra
                               complir les recomanacions anteriors, ni Fil·loxera de
                               l’Infern ni tampoc l’Ajuntament de Binissalem no es fan    Punt informatiu per sensibilitzar i
                               responsables dels accidents que hi pugui haver.        informar a la població jove (major de 18
                          Camí de
                          s’Aigua
                                                               anys) sobre el consum abusiu d’alcohol,
Carrer
Sant Antoni                                                         oferint pautes de reducció de riscos
       Plaça Església
                                                               del seu consum.
                  Celler del Rei
                               DISSABTE 28
                               A les 17 h
                               Desfilada de Carrosses
                               Acompanyades per l’Associació
                               de la Tercera Edat i els Xeremiers
                               de Binissalem.
                               Més informació al final del programa

                                                                                   21
Programa d’Actes / LV Festa des Vermar

DIUMENGE 29                 A les 19h
                      Amb l’objectiu d’animar a la gent a que
A les 10:45h                el diumenge de Sa Vermada també llueixi
Recepció d’Autoritats            el vestit de pagès/pagesa, es convoca a
per l’Ajuntament, acompanyats pels     totes les persones –grans i petits– que
Xeremiers, Tall de Vermadors i els     aquell capvespre vagin vestits a l’ample,
Gegants de Binissalem, Jaume i Aina.    davant Sa Rectoria, per fer la foto de fi
                      de festa.
A les 11:00 h
Missa solemne                En acabar Ballada popular
a l’Església de Santa Maria de Robines
                      amb els grups Esclafits i Castanyetes
oficiada per mossèn J.J. Llamero
                      i Es Raiguer.
A les 11:45h als vasos de l’Església
                      Vi de franc per a tothom
                      cedit per José L. Ferrer.
Ofrena a Santa Maria de Robines
del most novell
a càrrec dels Vermadors i Vermadores de
2019. Presenta l’acte Maria Coll. Ballada
dels Gegants de Binissalem Jaume i Aina
acompanyats pels Xeremiers. Actuació
del Tall de Vermadors

De les 16:30 a les 20:30h
Al Parc de la Rectoria
Segueix la XVI Fira del Vi
Organitza: Agrupació de Fires
i Festes de Binissalem.
Patrocina: Ajuntament de Binissalem
Exposicions
   LV Festa des Vermar

   CASAL DE CULTURA
   CAN GELABERT
   Horari exposicions:
   De dilluns a divendres de 15 a 21h
   Dissabte de 17 a 20h
   Diumenge de 11 a 13h i de 18 a 21h

   Obres Seleccionades al 41è
   Certamen d’Arts Plàstiques i Visuals
   Vila de Binissalem
   Inauguració: diumenge 15 a les 19h

   Wanted
   Jean Marie del Moral, Pep Maur
   i Biel Mesquida
   Inauguració: diumenge 15 a les 19h

   Exposició Escola d’ahir
   Inauguració: diumenge 15 a les 19h

   XXXI Concurs de Cossiols
   Obertura: divendres dia 20 a les 19h
   Dies 20, 21 i 22.

   SALES PARROQUIALS
   Pintures de Catalina Valles
   Horari exposició:
   Dissabtes de 18 a 21h.
   Diumenges de 11 a 13h i de 18 a 21h.
   Del 23 al 27 de 18 a 21h.

24
Actes Esportius
LV Festa des Vermar

XIX OPEN FESTES DES            IX CURSA RURAL                  • Ambulàncies i equip mèdic
                                              • Refresc final (per als participants)
VERMAR                   INTERVINYES                   • *Sopar de fideus de vermar; Els
Obert a tota la gent a partir de 14    Sortida: Bodega José L. Ferrer, Binissalem     corredors i acompanyants que ho
anys fins a totes les edats i nivells,   Distància: 6,5 kilòmetres              desitgin podran adquirir un tiquet per
les partides seran entre setmana els                              sopar de fideus de Vermar a Can Arabí,
horabaixes.                Categories i horaris:                al preu de 1 euro. És imprescindible
Dia 19 a les 20h              • Curses infantils 18:00h.             portar el plat, tassó i cullera!
finals dobles quadre silver         Sub 6: 100 metres               • Servei de dutxes al poliesportiu
Dia 20 a les 20h
                       Si compleix els 6 anys dins el 2020,       municipal de Binissalem
                       ja es considera sub 8 (temporada 2019-2020)
finals dobles quadre principal                                 (de 20:00h. a 21:30h.)
                       Sub 8: 300 metres               • Servei de guardarroba
Dia 24 a les 20h               Si compleix els 8 anys dins el 2020,
                       ja es considera sub 10 (temporada 2019-2020)  • Parking habilitat pels corredors
final individual quadre silver
                       Sub 10: 600 metres                davant la sortida
Dia 25 a les 20h               Si compleix els 10 anys dins el 2020,     Inscripcions: http://www.elitechip.net
final individual quadre principal      ja es considera sub 12 (temporada 2019-2020)
                                              Preus:
                       Sub 12: 600 metres               8€ amb chip groc (+2€ lloger de chip)
Del 5 al 20 de octubre            Si compleix els 12 anys dins el 2020,
                                              +1€ per no federats en concepte
                       ja es considera sub 14 (temporada 2019-2020)
XIX Open Festes des Vermar          Sub 14: 1200 metres              d’assegurança
(federat). Partides els caps de setmanes   Si compleix els 14 anys dins el 2020,     El dia de la prova fins 30’ abans (+4 €)
amb les categories de benjamí, aleví,    ja es considera sub 16 (temporada 2019-2020)  De 3 a 16 anys inscripcions gratuïtes
infantil, cadet i junior.          Sub 16: 1200 metres              + Info:
                       Si compleix els 16 anys dins el 2020,
                       ja es considera sub 18 (temporada 2019-2020)  https://www.facebook.com/cursarural
                      • Cursa 6,5 km 18:30h.              Web cursa: http://cursaruralsavermada.
TORNEIG DE                  Senior – Absoluta               blogspot.com
SA VERMADA DE PADEL             Veterans 40
                       Veterans 50
Del 13 al 30 de setembre           Locals                     1r TORNEIG BCR
Categories 3ra i 4t masculina
i 4ta i 5ena femenina                                    FESTES DES VERMAR
                      Serveis al corredor:
Inscripcions Dani Carvajal 692128993    • Samarreta tècnica commemorativa de       Dia 14 a les 18 h
Raul Medina 6381211353            la cursa pels 500 primers inscritsa la     al Pavelló Antoni Ladaria
Preu 20 €                  cursa de 6,5 km                CB Binissalem BCR - CB Granollers BCR
                      • Cronometratge via elitechip
                      • Jutges FAIB
                                                                 25
Concursos i Actes participatius
LV Festa des Vermar

CONCURS DE                     TORNEIG DE TRUC               Es poden apuntar a l’Ajuntament els dies
                                                16 i 17 de 8:30 a 14:30 i dia 18 de 8:30 a
CORREGUDA DE BÓTES                 VERMADA 2019                14:30h i de 16 a 19:30h.
Dissabte 14 de setembre               Dissabte 14 de setembre           Hi haurà un servei de recollida municipal
A les 18:30h a Vins Nadal              Inscripcions fins dia 12 de setembre al   per aquells cossiols que els propietari no
Dirigit a persones majors de 18 anys.        Pub Cuplé o per telèfon a Toni Salas    pugui tralladar-los. Aquest servei serà
                          (629 613 477). Preu 10€ per persona.    de màxim d’un cossiol per docimicili i
Normativa:                     Inici de torneig a les 10h.         sempre que el seu trasllat, tant per volum,
- Fer 1 volta per relleus a Can Gelabert      1r premi 50% de les inscripcions      carácterístiques i pes, siguin viables.
 transportant una bota de vi.           2n premi 35% de les inscripcions      L’exposició serà a Can Gelabert els
- La bota s’ha de transportar inclinada,      3r premi 15% de les inscripcions      dies 20, 21 i 22
 només pot tocar enterra amb un cantó.       4t premi 2 botelles d’herbes
- S’ha de transportar només amb           Dinar de Fideus de Vermar 10€        Els cossiols que es vulguin traslladar
 les mans.                                           personalment, els podran dur al pati de
- S’ha de dur calçat esportiu.                                 Can Gelabert dia 20 de 11 a 13h i es
- El grup serà de 4 membres.            TORNEIG DE FUTBOLÍ             podran recollir el dia 23 de 17 a 20h.
 Cada membre ha de fer una recta del                              Els que es recullin a domicili seran
 quadrat de Can Gelabert.             Diumenge 15 de setembre           retornats el dilluns 23 entre les 9 i les 13h
- Per ordre d’inscripció s’aniran fent       A les 19h al Pub Cuplé.
 els grups, ja que hi ha un màxim de 4       Preu 20€ per parella.
 grups per eliminatòria.              Hi haurà 3 premis segons les inscripcions
                          fetes. Les inscripcions es faran al Cuplé
                                                XXI CONCURS DE
- El grup guanyador de cada eliminatòria
 anirà passant de sèrie fins arribar a la final.  fins dia 13 de setembre.          TREPITJAR RAÏM
- El grup que no cumpleixi les normes                              Diumenge 22 de setembre
 del concurs serà eliminat.                                  La concentració dels participants
                          XXXII CONCURS DE              serà a les 17h al cantó de can Mequis
1r premi: lot de 3 ampolles de vi per a cada    COSSIOLS                  (cantonada carrer de Bonaire amb carrer
membre i un curset de 3h de tast de vins.                            de Llorenç Villalonga).
2n premi: lot de 2 ampolles de vi per a       Es diferenciaran dues categories:
cada membre.                    cossiols i cactus.             Bases del Concurs:
3r premi: 1 ampolla de vi per            Cossiols 1r. premi: 75 euros. 2n. premi:  - Al concurs s’hi ha de participar en
a cada membre.                   50 euros. 3r. premi: 35 euros.        grups de 4 persones.
Inscripcions a l’Ajuntament fins dia 12 a      Cactus 1r. premi: 75 euros. 2n. premi: 50  - Per poder participar en el concurs s’ha
les 14.30h.                     euros. 3r. premi: 35 euros.          d’anar vestit de trepitjador.

26
- Els grups es poden apuntar a         XXIII CONCURS DE                  espai i per una sola cara. Aquestes obres
 l’Ajuntament els dies 16, 17 i 19 de                              han d’estar escrites en llengua catalana
 8.30 a 14.30h, i el dimecres, dia 18, de
                        GLOSES                       i han de ser originals, inèdites i no haver
 8.30 a 14.30h i de 15 a 19h.         L’Obra Cultural Balear i l’Ajuntament       estat premiades en cap altre concurs.
                        de Binissalem convoquen l’edició        5. S’estableixen els premis següents:
Sorteig. El dijous, dia 19, a les 19:30h,   número vint-i-tres del concurs de gloses      Premis generals
a l’Ajuntament, es farà el sorteig dels    “Festa des Vermar”, que es regeix per       - 1r premi general: 150 euros, diploma
grups que participaran en el concurs, i el   les bases següents:                i ampolla de vi.
divendres, dia 20, es penjaran les llistes a  1. Les obres han de tenir una extensió       - 2n premi general: 100 euros,
l’Ajuntament. Places limitades.          mínima de vuit versos i màxima de        diploma i ampolla de vi.
                         quaranta.                    - 3r premi general: 50 euros, diploma i
S’estableixen tres modalitats:         2. Les gloses han de tractar algun dels      ampolla de vi.
- Nins i nines de 6, 7 i 8 anys (no serà     temes següents:                 Premi general juvenil
 concurs, simplement demostració).        - La Festa des Vermar a Binissalem.       (per a joves de fins a 25 anys )
- Joves de 9 a 15 anys.              - La feina de la verema, la vinya o el vi.   - Un premi de 50 euros, diploma i llibre.
- Majors de 16 anys.              3. Els participants poden presentar un       Premi local
Premis per a joves de 9 a 15 anys         màxim de 3 obres, les quals han d’anar     - 1r premi local: 150 euros, diploma i
1r premi: 100 euros                firmades sota pseudònim. Dins un        ampolla de vi.
2n premi: 80 euros                sobre a part, a l’exterior del qual ha     Premis locals escolars
3r premi: 50 euros                de constar el pseudònim esmentat        - a) Un premi col·lectiu de 100 euros
Premis per a majors de 16 anys          i el premi al qual s’opta (general,       en material escolar i diploma.
Modalitat grups simples              general juvenil, local o un dels dos      - b) Un premi individual de 50 euros
1er premi: 200 euros               locals escolars indicant el centre on      en material escolar, diploma i llibre.
2n premi: 150 euros                estudien), s’hi han d’adjuntar les dades    Els premis no són acumulables.
3er premi: un sopar per a 4 persones al      personals (nom i llinatges, adreça       Els centres escolars de Binissalem
bar restaurant Robines.              postal, adreça electrònica i telèfon).     que hagin fomentat la participació
Premis per a majors de 16 anys          Poden optar al premi local les persones     d’alumnat propi tendran una
Modalitat grups mixtos              nascudes o empadronades a Binissalem.      gratificació de 50 euros per destinar
(dos homes i dues dones)             Per optar a un premi local escolar,       a adquisició de material escolar o
1er premi: 200 euros               basta que el concursant estigui         realització d’activitats extraescolars.
2n premi: 150 euros                matriculat a un centre d’ensenyança     6. L’entrega de premis tendrà lloc el
3er premi: un sopar per a 4 persones al      de Binissalem.                 dilluns dia 23 de setembre, a les 21:30
bar restaurant can Murtó.           4. Les obres es poden presentar, fins a les    hores, en un lloc encara per determinar.
(hi haurà d’haver un mínim de quatre       14.00 hores del dia 19 de setembre de    7. El jurat podrà declarar deserts els
grups inscrits en cada modalitat per       2019, a l’Ajuntament de Binissalem       premis si així ho troba necessari.
entrar en competició).              (c/ Concepció, 7), per triplicat,      8. La participació en el concurs implica
                         mecanografiades en folis A4, a doble      l’acceptació de les bases.
También puede leer
DIAPOSITIVAS SIGUIENTES ... Cancelar