#Alcalalíenflor- Del 2 al 24 de febrer de 2019 - 4ª Edició - Alcalalí Turismo

Página creada Joaquin Montes
 
SEGUIR LEYENDO
#Alcalalíenflor- Del 2 al 24 de febrer de 2019 - 4ª Edició - Alcalalí Turismo
#Alcalalíenflor

         4ª Edició

– Del 2 al 24 de febrer de 2019 –
#Alcalalíenflor- Del 2 al 24 de febrer de 2019 - 4ª Edició - Alcalalí Turismo
Diuen que per a gustos
Te invitamos              estan els colors.
 a vivir la            Aquí tens els nostres: el rosa i el blanc
vida en rosa.           que tenyeixen els nostres camps d’ametlers
                 al febrer. Un espectacle únic per a la vista
                     i per a la resta dels sentits.
        We invite you    Perquè del 2 al 24 de febrer celebrem
        to live “la vie  la 4a edició de “Feslalí. Alcalalí en flor”.
         en rose”.      Un complet programa d’activitats
                  vinculades amb el paisatge, l’agricultura,
                   la gastronomia, la cultura i l’esport.
                  Estàs convidat a vindre amb la família,
                 amb els amics, amb qui tú vulgues a gaudir
                 de tot el que hem preparat per a vosaltres.

                     Així que si busques un pla
                     per a febrer, no hi ha color.
                       T’esperem a Alcalalí.

                    www.alcalaliturismo.com
#Alcalalíenflor- Del 2 al 24 de febrer de 2019 - 4ª Edició - Alcalalí Turismo
Respira & Disfruta
                   #Alcalalíenflor

         4ª Edició

– Del 2 al 24 de febrer de 2019 –
#Alcalalíenflor- Del 2 al 24 de febrer de 2019 - 4ª Edició - Alcalalí Turismo
4ª Ruta de la Tapa
Concurs de Dolços amb Ametla d’Alcalalí
Showcooking Evarist Miralles
4ª Fira d’Oficis

                       © Sergi García
i Productes de la Terra
Activitats
infantils i
en família  Senderisme
Marató fotogràfica
Trobada #InstaMeetFeslalí
Rascanya              Jazzy
                  Makers

Dani Miquel
Cabuts, xirimiters i
Muixeranga de la Marina Alta  Els Jóvens
#Alcalalíenflor- Del 2 al 24 de febrer de 2019 - 4ª Edició - Alcalalí Turismo
Actividades diarias
    Del 2 al 24 de febrero
    4ª Ruta de la Tapa,
 comidas y dulces con almendra
   ...............................
Visitas guiadas a la Torre Medieval
y al Museo Etnológico de 11 a 14 h
    ...............................
  Visitas guiadas para grupos:
   Ruta “Alcalalí en flor”
  Cita previa al 966 482 024
    turismo@alcalali.es                           Activitats diàries
                                            Del 2 al 24 de febrer
                                           4ª Ruta de la Tapa,
                                          menjars i dolços amb ametla
                                           ...............................
                                        Visites guiades a la Torre Medieval
                                         i al Museu Etnològic d’11 a 14 h
                                            ...............................
                                          Visites guiades per a grups:
                                           Ruta “Alcalalí en flor”
                     Daily activities              Cita prèvia al 966 482 024
                                             turismo@alcalali.es
                      From 2nd to 24th febraury
                        4th Tapas Route:
                     food and sweets with almond
                       ...............................
                     Guided Tours to the Medieval
                      Tower and the Ethnological
                     Museum from 11 am to 2 pm
                       ...............................
                      Guided Tours for groups:
                       “Alcalalí en flor” Route
                      Registration: 966 482 024
                        turismo@alcalali.es
#Alcalalíenflor- Del 2 al 24 de febrer de 2019 - 4ª Edició - Alcalalí Turismo
1r Cap                             1r Fin
                                     de Semana
                                                             1st
                                                          Weekend
     de Setmana
                       4a Ruta de la Tapa
                                  Jueves 31 de enero             January 31St
   Dijous 31 de Gener                       Día del Árbol: el Almendro      National Tree Day: the Almond Tree
    Dia de l’Arbre: l’Ametler                  16 h • Taller infantil de acuarelas   16 h • Children’s watercolor
  16 h • Taller infantil d’aquarel·les                en la Plaça de l’Ajuntament     workshop. Plaça de l’Ajuntament
    a la Plaça de l’Ajuntament
                                      Sábado 2              Saturday 2nd
      Dissabte 2                       12 h • Inauguración de la IV Ruta
                                   de la Tapa con almendras en la
                                                       12 h • Inauguration of the IV
                                                        Tapas with almonds Route,
     12 h • Inauguració de la                     Plaça de l’Ajuntament       in the Plaça de l’Ajuntament
   IV Ruta de la Tapa amb ametles     Marató Fotogràfica   Degustación de tapas, comidas      Tasting of tapas, dishes and
    a la Plaça de l’Ajuntament.                  y dulces con almendra como     sweets with almonds as the main
Degustació de tapes, menjars i dolços amb              ingrediente principal, elaborados   ingredient, prepared by our bars,
ametla com ingredient principal, elaborats             por nuestros bares, restaurantes y    restaurants and shops, from
 pels nostres bars, restaurants i comerços,             comercios, del 2 al 24 de febrero      February 2nd to 24th
      del 2 al 24 de febrer                      13 h • Globotada            13 h • Globotada
       13 h • Globotada                    17 h • Mesa Redonda “Producto y    17 h • Round Table “Product and
   17 h • Taula Redona “Producte i                 gastronomía de la Marina Alta”     gastronomy of the Marina Alta”
 gastronomia de la Marina Alta” al Museu              en el Museo Etnológico. Al finalizar   in the Ethnological Museum.
  Etnològic. Al finalitzar s’entregaran               se hará entrega de almendros     At the end, almond trees will be
      ametlers als assistents       Taula Redona         a los asistentes          gifted to the attendants

     Diumenge 3                            Domingo 3               Sunday 3rd
                                   10 h • IV Maratón Fotográfica     10 h • IV Photographic Marathon
10 h • IV Marató Fotogràfica #AlcalalíEn-                                 #AlcalalíEnFlor. Info and bases at
                                   #AlcalalíEnFlor. Info y bases en
 Flor. Bases a www.alcalaliturismo.com                 www.alcalaliturismo.com        www.alcalaliturismo.com
  10 h • Caminada senderista entre                10 h • Caminata senderista entre    10 h • Hike among almond trees
   ametlers en flor. Eixida des de                almendros en flor. Salida desde     in bloom. Departure from the
     la Plaça de l’Ajuntament                    la Plaça de l’Ajuntament        Plaça de l’Ajuntament
   11 h • Ruta ciclista en família.      Senderisme i    11 h • Ruta ciclista en familia.    11 h • Cycling route in family.
 Eixida des de la Plaça de l’Ajuntament     Ruta Ciclista   Salida desde la Plaça de l’Ajuntament   Departure from the Plaça de
                                                           l’Ajuntament
#Alcalalíenflor- Del 2 al 24 de febrer de 2019 - 4ª Edició - Alcalalí Turismo
2n Cap
     de Setmana                             4a Ruta de la Tapa
                                                             Caminada
                          Tast d’ametles                             Senderista
      Dissabte 9
  10 h • Caminada senderista entre                       Sábado 9               Saturday 9th
   ametlers en flor. Eixida des de                                       10 h • Hike among almond trees
                                     10 h • Caminata senderista entre
     la Plaça de l’Ajuntament                    almendros en flor. Salida desde la    in bloom. Departure from the
12 h • Tast d’ametles, a càrrec d’Antonio                   Plaça de l’Ajuntament         Plaça de l’Ajuntament
Solanes de Punto Sano, i estand explica-                 12 h • Cata de almendras, por      12 h • Tasting of almonds, by
tiu de les varietats d’ametles a càrrec del               Antonio Solanes de Punto Sano, y     Antonio Solanes of Punto Sano,
   CEIP Mosquera, a la Plaça de                   stand explicativo de las variedades   and information stand about the
        l’Ajuntament
                         #InstaMeetFeslalí    de almendras, a cargo del CEIP    almond varieties by the CEIP Mos-
                                    Mosquera, en la Plaça de l’Ajuntament  quera, in the Plaça de l’Ajuntament.

     Diumenge 10                             Domingo 10               Sunday 10th
  10 h • Caminada senderista entre                   10 h • Caminata senderista entre    10 h • Hike among almond trees
   ametlers en flor. Eixida des de                   almendros en flor. Salida desde la    in bloom. Departure from the
     la Plaça de l’Ajuntament                       Plaça de l’Ajuntament          Plaça de l’Ajuntament
 10 h • Trobada #InstaMeetFeslalí amb                  10 h • Encuentro #InstaMeetFeslalí   10 h • Meeting #InstaMeetFeslalí
 @igersmarinaalta al Museu Etnològic                     con @igersmarinaalta        with @igersmarinaalta, at the
                         Concurs de dolços      en el Museo Etnológico          Ethnological Museum
 12:30 h • 3r Concurs de dolços amb      amb ametla d’Alcalalí  12:30 h • 3r Concurso de dulces     12:30 h • III Confection of pas-
ametla d’Alcalalí a la Plaça de l’Ajuntament.               con almendra de Alcalalí en la    tries with almonds competition in
 Info i bases a www.alcalaliturismo.com                 Plaça de l’Ajuntament. Info y bases     the Plaça de l’Ajuntament
                                      en www.alcalaliturismo.com
      Dimarts 12                                                Tuesday 12th
 18 h • Activitat formativa “Maneig de
                                         Martes 12              18 h • Training activity
 cobertes vegetals en l’agricultura de la                18 h • Actividad formativa “Ma-      “Management of vegetable
                                     nejo de cubiertas vegetales en la   coverings in the agriculture of the
Marina Alta”, al Museu Etnològic. Inscrip-                agricultura de la Marina Alta”, en   Marina Alta”, in the Ethnological
 cions a adl@alcalali.es o al 966 482 024,               el Museo Etnológico. Inscripciones    Museum. Registration at adl@
    fins el divendres 8 de febrer                  en adl@alcalali.es o al 966 482 024,   alcalali.es or 966 482 024, until
                         Cobertes vegetals     hasta el viernes 8 de febrero     Friday the 8th of February
#Alcalalíenflor- Del 2 al 24 de febrer de 2019 - 4ª Edició - Alcalalí Turismo
Rascanya
                                                 Viernes 15              Friday 15th
                                             9 a 14 h • Jornada de conviven-     9 to 14 h • “Feslalí” School
Evarist Miralles

                                             cia escolar “Feslalí”: Escuelas de  Coexistence Day: Schools of Llíber,
                                                Llíber, Senija y Alcalalí        Senija and Alcalalí

                                   Taller de cuina      Sábado 16             Saturday 16th
                                     Infantil     10 h • Caminata senderista entre   10 h • Hike among almond trees

                      3r Cap
                                              almendros en flor. Salida desde    in bloom. Departure from the
                                                la Plaça de l’Ajuntament       Plaça de l’Ajuntament
                                             12:30h • Música en directo y baile   12:30 h • Live music and dance
                    de Setmana                    a cargo del grupo Rascanya en la     by Rascanya in the Plaça
                                                Plaça de l’Ajuntament          de l’Ajuntament

                    Divendres 15                      Domingo 17               Sunday 17th
             9 a 14h • Jornada de convivència escolar “Feslalí”:       10 h • Caminata senderista entre    10 h • Hike among almond trees
                 Escoles de Llíber, Senija i Alcalalí          almendros en flor. Salida desde la    in bloom. Departure from the
                                                Plaça de l’Ajuntament          Plaça de l’Ajuntament
                     Dissabte 16                    11 h • Showcooking “Cocina       11 h • Showcooking “Cooking
             10 h • Caminada senderista entre ametlers en flor.         con almendra” en la Plaça       with almonds” in the Plaça
                Eixida des de la Plaça de l’Ajuntament               de l’Ajuntament             de l’Ajuntament
             12:30h • Música en directe i ball a càrrec del grup        A cargo del cocinero Evarist    In charge of the chef Evarist Mira-
                 Rascanya a la Plaça de l’Ajuntament            Miralles, del Restaurante El Nou  lles, of the Restaurant El Nou Cavall
                                             Cavall Verd de La Vall de Laguar, y   Verd of La Vall de Laguar, and the
                    Diumenge 17
                                             de la pastelera Rosanna Aramendi,    baker Rosanna Aramendi, of Pas-
                                             de Pastelería-Panadería Rosanna     try-Bakery Rosanna of Alcalalí.
              10 h • Caminada senderista entre ametlers en flor.             de Alcalalí.        13 h • Cooking workshop: sweets
                  Eixida des de la Plaça de l’Ajuntament        13 h • Taller de cocina: dulces con    with Alcalalí almonds, aimed
               11.00 h • Showcooking “Cuina amb ametla”           almendra de Alcalalí, dirigido a   towards children, in the Plaça de
          a la Plaça de l’Ajuntament pel cuiner Evarist Miralles, del Restau-  niños, en la Plaça de l’Ajuntament         l’Ajuntament
           rant El Nou Cavall Verd de La Vall de Laguar, i de la pastissera
          Rosanna Aramendi, de Pastelería-Panadería Rosanna d’Alcalalí.
             13:00 h • Taller de cuina: dolços amb ametla d’Alcalalí,
                dirigit a xiquets, a la Plaça de l’Ajuntament
#Alcalalíenflor- Del 2 al 24 de febrer de 2019 - 4ª Edició - Alcalalí Turismo
Dani
      d’O lis                   Miquel                      Diumenge 24
    Tast                                       10 h • Caminada senderista entre ametlers en flor.
                                     Jazzy Makers
                                                Eixida des de la Plaça de l’Ajuntament
                                             11 h • Fira i cercavila de cabuts, dolçaina i tabalet,
                                             a càrrec de la Colla de Cabuts El Llidoner d’Ador
                                              12 h • Exposició i lliurament de premis de la
                                           IV Marató Fotogràfica #AlcalalíEnFlor al Museu Etnològic
                                               12 a 14 h • Jocs populars al carrer Porxe
                         Muixeranga
Exposició
Fotogràfica
             4t Cap              Cercavil
                                          16 h • Música en directe pel grup Els Jóvens, grup revelació de
                                           música en valencià del moment, a la Plaça de l’Ajuntament
           de Setmana              de Cabutas                18 h • Clausura de “Feslalí”

    4ª Fira d’Oficis                            4ª Feria de Oficios          4th Local Products
  i Productes de la Terra                           y Productos de la Tierra        and Crafts Fair
            Dissabte 23                          Sábado 23             Saturday 23 rd
10 h • Visita als horts d’ametlers amb la SAT Llauradors d’Alcalalí.       10 h • Visita a los huertos de    10 h • Almond tree orchard
Activitat impulsada per l’Oficina de la Innovació i la Creativitat i la    almendros con la SAT Llauradors      visit with SAT Llauradors
Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Dénia. Forma part          d’Alcalalí. Actividad impulsada   d’Alcalalí. Activity by Oficina de
del Pla d’acció Dénia & Marina Alta Tastinglife de la Ciutat Creativa     por la Oficina de la Innovación y   la Innovación y la Creatividad y
              de la Gastronomia                  la Creatividad y la Concejalía de  la Concejalía de Medio Ambiente
                                       Medio Ambiente del Ayuntamiento      del Ayuntamiento de Dénia.
      11 h • Inauguració de la Fira i a continuació            de Dénia. Forma parte del Plan
       xirimiters i muixeranga de la Marina Alta                               Related with Plan de acción Dénia
                                         de acción Dénia & Marina Alta    & Marina Alta Tastinglife, by the
       12 h • Tast d’olis locals al Museu Etnològic           Tastinglife de la Ciudad Creativa de   Creative City of Gastronomy.
    12.30 h • Cançons infantils tradicionals valencianes               la Gastronomía.
                                                             11 h • Inauguration of the
     a càrrec de Dani Miquel, a la Plaça de l’Ajuntament          11 h • Inauguración de la Feria    Fair and then “xirimiters” and
       16 a 18 h • Jocs populars al carrer Porxe             y a continuación “xirimiters” y   “Muixeranga de la Marina Alta”
                                        “Muixeranga de la Marina Alta”
      17.30 h • Música Jazz pel grup Jazzy Makers            12 h • Cata de aceites locales en el
                                                           12 h • Tasting of local olive oils at
           a la Plaça de l’Ajuntament                                     the Ethnological Museum
                                            Museo Etnológico
#Alcalalíenflor- Del 2 al 24 de febrer de 2019 - 4ª Edició - Alcalalí Turismo
VALENCIÀ
 12.30 h • Canciones infantiles     12.30 h • Traditional Valencian
tradicionales valencianas a cargo    children’s songs by Dani Miquel,
 de Dani Miquel, en la Plaça de     in the Plaça de l’Ajuntament                     CASTELLANO
      l’Ajuntament          16 to 18 h • Popular games
 16 a 18 h • Juegos populares          on Porxe Street                          ENGLISH
     en la calle Porxe       17:30 h • Live Jazz Music by the
17:30 h • Música Jazz en directo a   Jazzy Makers group at the Plaça
cargo del grupo Jazzy Makers en         de l’Ajuntament
   la Plaça de l’Ajuntament
                       Sunday 24th
   Domingo 24            10 h • Hike among almond trees in
 10 h • Caminata senderista entre    bloom. Departure from the Plaça
 almendros en flor. Salida desde la       de l’Ajuntament
    Plaça de l’Ajuntament      11 h • Fair and parade of “Cabuts,
11 h • Feria y pasacalle de “Cabuts,  dolçaina i tabalet”, by the Colla de
 dolçaina i tabalet”, a cargo de la    Cabuts El Llidoner d’Ador

                                       4ª Ruta de
Colla de Cabuts El Llidoner d’Ador    12 h • Exhibition and delivery
12 h • Exposición y entrega de los    of the awards of the IV Photo
   premios de la IV Maratón      Marathon #AlcalalíEnFlor, in the
  Fotográfica #AlcalalíEnFlor,       Ethnological Museum.
   en el Museo Etnológico.       12 to14 h • Popular games

                                        la Tapa
  12 a 14 h • Juegos populares         on Porxe Street
     en la calle Porxe      16 h • Live music by the Els Jóvens
  16 h • Música en directo por el   group in the Plaça de l’Ajuntament
 grupo revelación valenciano Els      18 h • Closing of “Feslalí”
Jóvens en la Plaça de l’Ajuntament
  18 h • Clausura de “Feslalí”
                                                 4ª Edició

                                        – Del 2 al 24 de febrer de 2019 –
MENJARS I DOLÇOS AMB AMET LA D’ALCALALÍ
                                                   Valencià
                      • Carpaccio de sèpia
                                          Restaurant          • Coca d’ametla: 2€ | Sencera: 6€

4ª Ruta                   amb salsa d’ametles
                    • Carrillera de porc al romer de
                      Mosquera amb ametla
                                          Los Amigos
                                            Menú: 11€
                                                          • Bescuit de Sant Blai: 3 €/u
                                                         • “Almojábana” d’ametla: 1 €/u

 de la                                                      Panaderia-Pastisseria
                                           • Entrant a triar
                        Bar Toni           • Pollastre amb ametles a l’estil
                                        oriental • Postres a triar         Rosanna
                     Cervesa o vi + tapa: 2,00€

 Tapa
                                          • Inclou pa i beguda         • Torró de praliné i
                     • Faves amb salsa d’ametles                         xocolate negre: 100gr/4€
                     • Sang amb salsa d’ametles                           • Polvorons d’ametla
                     • Dàtil amb bacó i ametla       Restaurant Pepe              amb pell: 0,50€/u
                                           Menú: 12,90€           • Pastís Santiago: 2,50€

     TAPES
                                       • 1r plat: Ensalada de tomaca,   • Coca d’ametla amb pell: 2,50€
                        MENÚS
                                      poma, formatge de cabra i ametla        •Teules: 100gr/3€
                                      • 2n plat: Carrillera de porc amb
 Restaurant Ca Pinet                            salsa d’ametla o truita amb ametla
                                                         • Pastís de xocolate i torró: 2,50€
   • Mandonguilles amb       Restaurant La Solana              farcida de pernil.
                                                            • Massapans: 0,50€/u
                                                             • “Baklava”: 1,80€
   salsa d’ametla: 4,00€      Menú: 22€ • Ensalada de lluç i    • Postres: Pastís casolà d’ametla      • Panellets: 0,50€/u
                    praliné d’ametla • Filet de porc
  Bar Restaurant          amb salsa d’ametles • Copa tirami-  El menú consta del primer plat, un
                                      dels dos segons plats acompanyat   Carnisseria Pascual
                    sú de crema d’ametla • Vi negre o
   La Torre                 vi blanc Vinalopó      de guarnició (creïlles i verdura),  Podràs tastar els nostres dolços
    • Ametles fregides                         postres i una beguda (1/2 botella  més tradicionals: coca d’ametles,
   amb pebre roig: 1,00€
• Mandonguilles de carn amb all,     Bar-Restaurant          de vi de la casa, cervesa, aigua o
                                             refresc)
                                                         delícies, rosegons i mantegades.
   tomaca i ametles: 1,50€        La Torre
 • Cassoletes de formatge fresc,
   cebollí i ametla: 1,50€
                         Menú: 19€
                     Aperitiu: • Ametles al forn     PRODUCTES
                    • Espàrrecs verds saltejats amb     TÍPIC
    Bar Porche              ametla, pernil i ceba
2 canyes o 2 vins amb tapa: 6€     • Filet de porc amb salsa de vi i      Forn Vicens
                   ametla • Postres a triar: crocanti    • Pastís de poma i crumble
    (Min. 2 persones)
                   de plàtan / pastís d’ametla / flam   d’ametles: 2,50€ | Sencera: 20€
   • Remenat de botifarra
                   d’ametla • Inclou pa i una beguda    • Galetes de l’àvia: 0,50€/u
     amb ametles
COMIDAS Y DULCES CON ALMEN DRAS DE ALCALALÍ
                                                  Castellano
                                                        • Coca de almendra: 2€ | Entera: 6€
                                      Rest. Los Amigos
4ª Ruta
                     con salsa de almendras
                  • Carrillera de cerdo al romero de                        • Bollo de San Blas: 3€/u
                                           Menú:11€          • Almojábana de almendra: 1€/u
                    Mosquera con almendra
                                         •Entrante a elegir

 de la                                                      Panaderia-Pastisseria
                                        • Pollo con almendras
                       Bar Toni               al estilo oriental
                    Cerveza o vino + tapa: 2€          • Postre a elegir           Rosanna:
                                                             • Turrón de praliné

 Tapa
                   • Habas con salsa de almendras      • Incluye pan y bebida
                   • Sangre con salsa de almendras                        y chocolate negro: 100gr/4€
                                                           • Polvorones de almendra
                    • Dátil con bacon y almendra     Restaurant Pepe                con piel: 0,50€/u
                                          Menú: 12,90€
                      MENÚS
                                                            • Tarta Santiago: 2,50€
                                      • 1er plato: Ensalada de tomate,   • Torta de almendra con piel: 2,50€
    TAPAS            Restaurant La Solana
                                          manzana, queso de
                                          cabra y almendra
                                                              • Tejas: 100gr/3€
                                                        • Tarta de chocolate y turrón: 2,50€
Restaurant Ca Pinet         Menú: 22€ • Ensalada de merluza    • 2º plato: Carrillada de cerdo con      • Mazapanes: 0,50€/u
  • Albóndigas con salsa     y praliné de almendra • Solomillo    salsa de almendra o trucha con        • “Baklava”: 1,80€
    de almendra: 4€        de cerdo con salsa de almendras      almendra rellena de jamón        • “Panellets”: 0,50€/u
                   • Copa tiramisú de crema de al-   • Postre: Tarta casera de almendra
  Bar Restaurant          mendra • Vino tinto o vino blanco   El menú consta del primer plato,   Carnisseria Pascual:
                         Vinalopó
   La Torre                                uno de los dos segundos platos
                                     acompañado de guarnición (pata-
                                                         Podrás degustar nuestros dulces
    • Almendras fritas                                             más tradicionales: coca de
   con pimentón rojo: 1€       Bar-Restaurant          tas y verdura), postre y una bebida     almendras, delicias,
• Albóndigas de carne con ajo,      La Torre              (1/2 botella de vino de la casa,
                                        cerveza, agua o refresco)
                                                          “rosegons” y mantecados.
  tomate y almendras: 1,50€          Menú: 19€
 • Tartaletas de queso fresco,   • Aperitivo: Almendras horneadas

                                      PRODUCTOS
 cebollino y almendra: 1,50€    y espárragos verdes salteados con
                    almendra, jamón y cebolla
   Bar Porche
2 cañas o 2 vinos con tapa: 6€
                   • Solomillo de cerdo con salsa de
                       vino y almendra        TÍPICOS
   (Min. 2 personas)          • Postre a elegir: crocanti       Forn Vicens
  • Revuelto de morcilla      de plátano / tarta de almendra /  • Tarta de manzana y crumble de
    con almendras             flan de almendra       almendras: 2,50€ | Entera: 20€
   • Carpaccio de sepia        • Incluye pan y una bebida    • Galletas de la abuela: 0,50€/u
DISHES AND SWEETS WITH ALM ONDS FROM ALCALALÍ
                                                     English
                                       Rest. Los Amigos            • “San Blas” bun: 3€/u

4th Tapas                   Bar Toni                              • Almond “almojábana”: 1€/u
                                           Menu: 11€
                     Beer or wine + tapa: 2.00€      • Apetizer of your choice
                    • Fava beans with almond sauce      • Oriental style chicken     Pananderia-Pastisseria

 Route
                     • Blood with almond sauce         with almonds             Rosanna
                    • Date with bacon and almond      • Dessert of your choice      • Nougat and dark chocolate
                                       • Includes bread and a drink         praline: 100gr/4€
                                                            • Almond polvorones
                                         Restaurant Pepe
                       MENÚS
                                                            (with skin): 0.50€/u
     TAPAS                                     Menu: 12.90€
                                                           • “Santiago” cake: € 2.50
                                                        • Almond cake (with skin): 2.50€
 Restaurant Ca Pinet         Restaurant La Solana         • First course: Tomato, apple, goat      • “Tejas”: 100gr/3€
     • Meatballs with            Menu: 22€            cheese and almond salad    • Chocolate and nougat cake: 2.50€
    almond sauce: 4.00€       • Hake and almond praline salad    • Main course: pork cheek with       • Marzipan: 0.50€/u
                        • Pork tenderloin     almond sauce or trout with almond       • “Baklava”: 1.80€/u
   Bar Restaurant              with almond sauce
                    • Cup of almond cream tiramisu
                                           stuffed with ham
                                     • Dessert: Homemade almond cake
                                                            • “Panellets”: 0.50€/u
    La Torre            • Red wine or Vinalopó white wine
     • Baked almonds
                                     The menu consists of the first cour-
                                       se, one of the two main courses
                                                         Carnisseria Pascual
    with red paprika: 1€                                          You can taste our most traditional
   • Meatballs with garlic,      Bar-Restaurant         accompanied by garnish (potatoes    sweets: almond cake, sweet deli-
  tomato and almonds: 1.50€        La Torre             and vegetables), dessert and a
                                      drink (1/2 bottle of house wine,
                                                        ghts, “rosegons” and “mantecados”.
 • Tartlets of fresh cheese, chives       Menu: 19€            beer, water or soft drink)
    and almonds: 1.50€       • Appetizer: Baked almonds

    Bar Porche
                    and sauté green asparagus with
                     almonds, ham and onion        TYPICAL
2 “cañas” or 2 wines with a tapa:
    6€ (min. 2 people)
                      • Pork fillet with wine
                       and almond sauce
                                       PRODUCTS
   • Scrambled eggs with        • Dessert of your choice:       Forn Vicens
  blood sausage and almonds      banana crocanti / almond cake    • Apple pie and almond crumble:
     • Squid carpaccio           / almond flan           2.50€ | Whole: 20€
    with almond sauce        • Includes bread and a drink     • Grandma’s cookies: 0.50€/u
 • Pork cheek with almonds and                      • Almond Cake Ration: 2€ | Whole: 6€
    Mosquera rosemary
13.
                                            6.         4.
                                                   5.
4ª Ruta de la Tapa      1. Bar Porche                           gue
                                                 r
                                              dre
                                            a Pe
             C/ Ravalet, 2 • T 966 48 21 23

                2. Bar Toni
           Pl. Ajuntament, 7 • T 661 014 853

                                                 Alcalalí
            3. Bar-Rest. La Torre
            C/ de l’Hort, 4 • T 966 48 26 49    7.
             4. Restaurante Pepe
             C/ Azahar, 4 • T 966 48 24 56    aO
                                rb
           5. Restaurante Los Amigos          a
             Av. de la Llosa de Camatxo, 4
                 T 966 48 22 70

           6. Restaurante La Solana
           C/ Los Naranjos 1 • T 966 48 21 40                            a Xal
                                                           ó
           7. Restaurante Ca Pinet                   2.

                                    ent
                                       1.
                                            11. 9. 10.

                                  arc
           Passeig del Pou, 14 • T 965 88 42 29
                                          3.

                                aP
              8. Horno Vicens
             C/ Forn, 16 •T 638 829 874                      12.
           9. Panadería-Pastelería                       8.
               Rosanna
             C/ Major, 20 • T 651 581 326

            10. Carnisseria Pascual
            C/ Major, 28b • T 629 607 789
Allotjaments       Alojamientos        Accommodations
                       Dte.
        11. Casa Almar        10%    12. Ca El Curret
        Carrer Major, 16             (B&B) Carrer Forn, 25
        T 686 537 066 / 966 482 087       T 605 889 134 / 605 889 133
        www.casaalmar.com            marieta_alcanali@hotmail.com
                   Dte.
                   10%
                       Dte.    13. Castell
                       20%    de la Solana
                            Partida la Coma, 326
                            T 627 929 054
                            info@castelldelasolana.es
                            www.castelldelasolana.es
Receptes

Ametles              • Les deixem eixugar al sol un
                                    Coca d’ametla
 fregides
                   dia i passem al pas següent:
                   fregir les ametles. Per a     INGREDIENTS             • Mantega
                   fregir-les posem suficient oli  • 150 gr. d’ametla crua triturada  • Ralladura d’una llima
                   d’oliva per cobrir les ametles   (pelada o sense pelar)       • Mitja cullerada de canyella
                   en una paella i quan l’oli vaja                    • 1 sobre de llevat en pols
 INGREDIENTS             agafant temperatura tirem les
                                    • 150 gr. de farina de rebosteria
                                                      • Sucre glacé
 • Ametles                               • 250 gr. de sucre
                   ametles              • 6 ous
 • Aigua, sal i oli d’oliva    • El propi color daurat de les
 PREPARACIÓ             ametles ens indicarà que     PREPARACIÓ             • Muntar les clares a punt de
                                    • Precalentar el forn a 180     neu i incorporar-les a poc a poc
 • El primer que hem de fer     ja estan llestes, llavors les
                   apartem en un plat amb       graus amb la calor en la     • Posar la massa en un motle
  és partir les ametles per                       reixeta de baix          de 23 centímetres, greixat
  a llevar-los la corfa. Per a   paper absorbent. Afegim sal
                   al nostre gust i ja estan     • Batre els rovells dels ous i el  amb mantega i enfarinat
  pelar-les, les posem en un
  recipient amb aigua calenta    llestes per a gaudir.        sucre fins a obtindre una crema perquè no es pegue
  durant uns 40 segons i les   • Quan estiguen fredes podem    • Afegir la farina i batre la mes- • Enfornar la mescla a 180
  mourem de tant en tant.      posar-les en un flascó i guar-   cla fins que quede homogènia graus durant 20 min.;
  Podrem comprovar com la      dar-les per a consumir-les                       després, a 165 graus uns
                                    • Afegir el llevat, les ametles   altres 20 min.
  pell de l’ametla es va arrugant  en qualsevol ocasió. Estan     triturades, la mitja cullerada
  i podrem llevar-li-la molt    boníssimes acabades de fer i    de canyella i la ralladura de la • Traure del forn, deixar
  fàcilment.            fredes, el difícil és deixar de   llima, i mesclar          refredar i una vegada fred,
                   menjar-les.                              empolvorar amb sucre glacé

     Encuentra las recetas en www.alcalaliturismo.com        You can find the recipes at www.alcalaliturismo.com
www.alcalaliturismo.com
También puede leer